Vysvetlivky

Názvy minerálov sú uvádzané podľa najnovšej literatúry :
D. Ozdín, P. Uher: Slovenské názvy minerálov, ŠPÚ Dioníza Štúra, Bratislava 2002, kde sú uvádzané minerály schválené Medzinárodnou mineralogickou asociáciou (IMA) do konca roku 2001. Pri zostavovaní nového názvoslovia minerálov autori vychádzali predovšetkým z úsilia čo najviac prispôsobiť slovenské názvoslovie názvom minerálov najčastejšie používaných vo svete, to znamená v anglickej literatúre.

Skratky pôvodu názvov podľa jazyka

angl.– z angličtiny
arab.– z arabčiny
čín.– z čínštiny
fr.– z francúzštiny
gr.– z gréčtiny
ind.– z jazyka indiánskych kmeňov
lat.– z latinčiny
nem.– z nemčiny
perz.– z perzštiny
rus.– z ruštiny
sanskr.– zo sanskritu
slov.– zo slovenčiny
šp.– zo španielčiny
švéd.– zo švédčiny

Ďalšie skratky pôvodu názvov

astron.– astronomický
fyz.– fyzikálny
chem.– chemický
m.– podľa mena (osoby)
miner.– mineralogický
org.– podľa organizácie
zem.– zemepisný
vec.– vecný (odvodený od veci, napr. horniny, rastliny atď.)
ost.– ostatné
\"\" symbol v chemickom vzorci – vakancie (priestory v štruktúre minerálu) nevyplnené žiadnym atómom – bodové poruchy tuhých látok