O expozícii

Mineralogická expozícia obsahuje 1221 vzoriek.

Pôvodný mineralogický materiál pochádzal zo zbierkového fondu Katedry geológie a paleontológie SVŠT a Katedry mineralógie a petrografie Komenského univerzity preneseného z Bratislavy, ktorý bol venovaný novovzniknutej Katedre geológie a mineralógie (1952) a z osobných darov a vlastných zberov pracovníkov.

Zbierkový fond a výstavná expozícia bola postupne budovaná hlavne zásluhou prof.RNDr. Jána Šaláta, prof.RNDr. Vojtecha Zorkovského, prof.RNDr. Vendelína Radza,CSc., RNDr. Petronely Ončákovej, Ing. Jozefa Ptáka,CSc. a ďalších nemenovaných pracovníkov. Časť vzoriek, najmä mineralogického charakteru pochádzala z príležitostných nákupov. Tieto expozície roky spĺňali svoju pedagogickú, ale aj vedeckú funkciu. V osemdesiatych rokoch však rozsah zbierok v jednotlivých expozíciách (podstatná časť vzorkového materiálu bola uložená v depozite), ale aj priestory, kde boli zbierky inštalované už nevyhovovali pedagogickým účelom – praktickému štúdiu zbierok.

Značne sa rozšírila mineralogická časť zbierok v roku 1987, keď vedenie Vysokej školy technickej v Košiciach s podporou vtedajšieho rektora prof. RNDr. Františka Zábranského, CSc. odkúpilo časť súkromnej zbierky RNDr. Tomáša Kruťu, CSc., bývalého pracovníka Moravského múzea v Brne a významného topografického mineralóga.

Slávnostné otvorenie pavilónu a sprístupnenie úplne nových výstavných expozícií sa uskutočnilo 2.6.1994 počas III. konferencie Geologické dni Jána Slávika. V prvej časti výstavného pavilónu je inštalovaná mineralogická expozícia, ktorej autormi sú Ing. Jana Zacharovová a Ing. Marián Košúth,PhD. Táto expozícia je najrozsiahlejšia a minerály sú v nej usporiadané podľa systému, publikovaného v práci autorov – J.H.Bernard, R.Rost a kol. 1992: Encyklopedický přehled minerálů – Academia Praha.

Časť vzoriek pochádza z dnes už neexistujúcich nálezísk a teda hodnota týchto vzoriek sa nedá objektívne vyčísliť z hľadiska ich unikátnosti. K takýmto exponátom patria antimonity z Kremnice, rýdza meď z Bankova, rutil z Revúcej, devillín zo Španej doliny, evansit zo Železníka, striebro z Příbrami, wolframit z Cínovca, kassiterit z Horního Slavkova, fluority z anglických lokalít Cumberland a Durham.

Celá mineralogická zbierka je zaradená do svetového mineralogického adresára O. V. Petersen et al.: World Directory of Mineral Collections, IMA, Mineralogical Record Inc. Tuscon, Arizona, 1994.

Výstavný pavilón bol prístupný študentom a verejnosti do roku 2010. Vtedy boli zbierky presunuté a znova inštalované ako Geovedná expozícia v nových priestoroch hlavnej budovy Technickej univerzity, Letná 9/A a slávnostne otvorené 14.10.2011.