Vysvetlivky

V ložiskovom depozite Ústavu geovied (pôvodne Katedry geológie a mineralógie) sú zastúpené aj ložiská Českej republiky, ktoré sa postupne budovali počas našej spoločnej histórie, a preto sme sa snažili vystaviť a sprístupniť hlavne historicky známe ložiská ČR: skarnové, vulkanosedimentárne, sedimentárne Fe ložiská; polymetalické rudy z Kutnej Hory, Zlatých Hor, Horního Benešova, z Příbrami, Stříbra; greizenové ložiská volfrámu z Cínovca a Krupky, vulkanosedimentárne ložisko Mn z Chvaletíc. Tieto ložiská sú usporiadané podľa odbornej literatúry: J. H. Bernard, Z. Pouba et al.: Rudní ložiska a metalogeneze československé části Českého masívu, ÚÚG, Academie, Praha 1986 a sú vystavené vo vitrínach 1 až 8.

V slovenskej časti ložiskovej expozície sme sa sústredili hlavne na zastúpenie ložísk Spišsko-gemerského rudohoria, ktoré sú usporiadané podľa odbornej literatúry: Pavel Grecula et al.: Ložiská nerastných surovín Slovenského rudohoria, zväzok 1, Geocomplex Bratislava 1995. Na základe komplexného geologicko-geofyzikálno-geochemického prieskumu a výskumu územia SGR sa zásadne zmenili náhľady na litostratigrafiu, tektoniku, metamorfózu a geotektonický vývoj paleozoika gemerika, ale aj na genézu rudných ložísk a ich prognózu. Názvoslovie ložísk, použitých v ložiskovom informačnom systéme je pripravený v spolupráci s názvoslovnou komisiou SAV a Ústavom geodézie a kartografie, kde sa uplatnili zásady tvorby názvov a premenovania ložísk a akceptovali sa nové geografické názvy.