Skriňa č. 7

1. Kremeň, fluorit, ložisko: Greizenové ložiská, lokalita: Krupka, štôlňa Hviezda – Česká republika, poznámka: Sn-W mineralizácia, skriňa č.: 7, por.číslo vzorky: 1.

Slepá zrudnená elevácia lítno-topásového granitu v Krupke je vyvinutá v pásme styku dvoch horninových komplexov – teplického kremenného porfýru a rulového komplexu. Jej vrchovlové časti sú plytko uložené pod povrchom. Vrchol granitovej klenby je postihnutý druhotnými premenami (greizenizácia, fluoritizácia, hematitizácia, kaolinizácia, sericitizácia). Prikontaktná zóna je tvorená hlavne drobnozrnnými granitmi alebo greizenami, centrálna časť klenby a jej hlbšie časti strednozrnitým granitom, lokálne až hrubozrnným lítno-topásovým granitom. Mineralizácia je spätá s procesom dvojfázovej greizenizácie. Pri prvej vznikli tmavozelené siderofylitovo-kremeňové greizeny, slabo mineralizované volframitom, zriedka molybdenitom. Pri druhej greizenizácii vznikli svetlé topásovo-muskovitické greizeny s impregnačným W zrudnením (volframit+scheelit) a kasiteritom. Sulfidická fáza je zastúpená prevažne vo vrchole granitového telesa. Pre ložisko je charakteristická vertikálna zonálnosť Sn-W mineralizácie. Vo vrchole telesa je prevaha Sn zložky nad W, do hĺbky Sn ubúda a stúpa obsah W.W mineralizácia je zastúpená volframitom, scheelitizovaným volframitom a scheelitom s miernou prevahou volframitu. Greizeny tvoria rôzne mocné polohy, sledujúce tvar granitového telesa. Väčšie poruchové zóny majú SV-JZ smer. Ložisko je vyťažené.

2. Biotit, živec, kremeň, ložisko: Greizenové ložiská, lokalita: Krupka, štôlňa Hviezda – Česká republika, poznámka: Sn-W mineralizácia, skriňa č.: 7, por.číslo vzorky: 2.

Slepá zrudnená elevácia lítno-topásového granitu v Krupke je vyvinutá v pásme styku dvoch horninových komplexov – teplického kremenného porfýru a rulového komplexu. Jej vrchovlové časti sú plytko uložené pod povrchom. Vrchol granitovej klenby je postihnutý druhotnými premenami (greizenizácia, fluoritizácia, hematitizácia, kaolinizácia, sericitizácia). Prikontaktná zóna je tvorená hlavne drobnozrnnými granitmi alebo greizenami, centrálna časť klenby a jej hlbšie časti strednozrnitým granitom, lokálne až hrubozrnným lítno-topásovým granitom. Mineralizácia je spätá s procesom dvojfázovej greizenizácie. Pri prvej vznikli tmavozelené siderofylitovo-kremeňové greizeny, slabo mineralizované volframitom, zriedka molybdenitom. Pri druhej greizenizácii vznikli svetlé topásovo-muskovitické greizeny s impregnačným W zrudnením (volframit+scheelit) a kasiteritom. Sulfidická fáza je zastúpená prevažne vo vrchole granitového telesa. Pre ložisko je charakteristická vertikálna zonálnosť Sn-W mineralizácie. Vo vrchole telesa je prevaha Sn zložky nad W, do hĺbky Sn ubúda a stúpa obsah W.W mineralizácia je zastúpená volframitom, scheelitizovaným volframitom a scheelitom s miernou prevahou volframitu. Greizeny tvoria rôzne mocné polohy, sledujúce tvar granitového telesa. Väčšie poruchové zóny majú SV-JZ smer. Ložisko je vyťažené.

3. Kremeň, molybdenit, ložisko: Greizenové ložiská, lokalita: Krupka, štôlňa Hviezda – Česká republika, poznámka: Sn-W mineralizácia, skriňa č.: 7, por.číslo vzorky: 3.

Slepá zrudnená elevácia lítno-topásového granitu v Krupke je vyvinutá v pásme styku dvoch horninových komplexov – teplického kremenného porfýru a rulového komplexu. Jej vrchovlové časti sú plytko uložené pod povrchom. Vrchol granitovej klenby je postihnutý druhotnými premenami (greizenizácia, fluoritizácia, hematitizácia, kaolinizácia, sericitizácia). Prikontaktná zóna je tvorená hlavne drobnozrnnými granitmi alebo greizenami, centrálna časť klenby a jej hlbšie časti strednozrnitým granitom, lokálne až hrubozrnným lítno-topásovým granitom. Mineralizácia je spätá s procesom dvojfázovej greizenizácie. Pri prvej vznikli tmavozelené siderofylitovo-kremeňové greizeny, slabo mineralizované volframitom, zriedka molybdenitom. Pri druhej greizenizácii vznikli svetlé topásovo-muskovitické greizeny s impregnačným W zrudnením (volframit+scheelit) a kasiteritom. Sulfidická fáza je zastúpená prevažne vo vrchole granitového telesa. Pre ložisko je charakteristická vertikálna zonálnosť Sn-W mineralizácie. Vo vrchole telesa je prevaha Sn zložky nad W, do hĺbky Sn ubúda a stúpa obsah W.W mineralizácia je zastúpená volframitom, scheelitizovaným volframitom a scheelitom s miernou prevahou volframitu. Greizeny tvoria rôzne mocné polohy, sledujúce tvar granitového telesa. Väčšie poruchové zóny majú SV-JZ smer. Ložisko je vyťažené.

4. Greizen, ložisko: Greizenové ložiská, lokalita: Krupka, štôlňa Hviezda – Česká republika, poznámka: Sn-W mineralizácia, skriňa č.: 7, por.číslo vzorky: 4.

Slepá zrudnená elevácia lítno-topásového granitu v Krupke je vyvinutá v pásme styku dvoch horninových komplexov – teplického kremenného porfýru a rulového komplexu. Jej vrchovlové časti sú plytko uložené pod povrchom. Vrchol granitovej klenby je postihnutý druhotnými premenami (greizenizácia, fluoritizácia, hematitizácia, kaolinizácia, sericitizácia). Prikontaktná zóna je tvorená hlavne drobnozrnnými granitmi alebo greizenami, centrálna časť klenby a jej hlbšie časti strednozrnitým granitom, lokálne až hrubozrnným lítno-topásovým granitom. Mineralizácia je spätá s procesom dvojfázovej greizenizácie. Pri prvej vznikli tmavozelené siderofylitovo-kremeňové greizeny, slabo mineralizované volframitom, zriedka molybdenitom. Pri druhej greizenizácii vznikli svetlé topásovo-muskovitické greizeny s impregnačným W zrudnením (volframit+scheelit) a kasiteritom. Sulfidická fáza je zastúpená prevažne vo vrchole granitového telesa. Pre ložisko je charakteristická vertikálna zonálnosť Sn-W mineralizácie. Vo vrchole telesa je prevaha Sn zložky nad W, do hĺbky Sn ubúda a stúpa obsah W.W mineralizácia je zastúpená volframitom, scheelitizovaným volframitom a scheelitom s miernou prevahou volframitu. Greizeny tvoria rôzne mocné polohy, sledujúce tvar granitového telesa. Väčšie poruchové zóny majú SV-JZ smer. Ložisko je vyťažené.

5. Kremeň, ortoklas, biotit, ložisko: Greizenové ložiská, lokalita: Krupka, žila Lukáš – Česká republika, poznámka: Sn-W mineralizácia, skriňa č.: 7, por.číslo vzorky: 5.

Slepá zrudnená elevácia lítno-topásového granitu v Krupke je vyvinutá v pásme styku dvoch horninových komplexov – teplického kremenného porfýru a rulového komplexu. Jej vrchovlové časti sú plytko uložené pod povrchom. Vrchol granitovej klenby je postihnutý druhotnými premenami (greizenizácia, fluoritizácia, hematitizácia, kaolinizácia, sericitizácia). Prikontaktná zóna je tvorená hlavne drobnozrnnými granitmi alebo greizenami, centrálna časť klenby a jej hlbšie časti strednozrnitým granitom, lokálne až hrubozrnným lítno-topásovým granitom. Mineralizácia je spätá s procesom dvojfázovej greizenizácie. Pri prvej vznikli tmavozelené siderofylitovo-kremeňové greizeny, slabo mineralizované volframitom, zriedka molybdenitom. Pri druhej greizenizácii vznikli svetlé topásovo-muskovitické greizeny s impregnačným W zrudnením (volframit+scheelit) a kasiteritom. Sulfidická fáza je zastúpená prevažne vo vrchole granitového telesa. Pre ložisko je charakteristická vertikálna zonálnosť Sn-W mineralizácie. Vo vrchole telesa je prevaha Sn zložky nad W, do hĺbky Sn ubúda a stúpa obsah W.W mineralizácia je zastúpená volframitom, scheelitizovaným volframitom a scheelitom s miernou prevahou volframitu. Greizeny tvoria rôzne mocné polohy, sledujúce tvar granitového telesa. Väčšie poruchové zóny majú SV-JZ smer. Ložisko je vyťažené.

6. Kremeň, fluorit, ložisko: Greizenové ložiská, lokalita: Krupka, žila Lukáš – Česká republika, poznámka: Sn-W mineralizácia, skriňa č.: 7, por.číslo vzorky: 6.

Slepá zrudnená elevácia lítno-topásového granitu v Krupke je vyvinutá v pásme styku dvoch horninových komplexov – teplického kremenného porfýru a rulového komplexu. Jej vrchovlové časti sú plytko uložené pod povrchom. Vrchol granitovej klenby je postihnutý druhotnými premenami (greizenizácia, fluoritizácia, hematitizácia, kaolinizácia, sericitizácia). Prikontaktná zóna je tvorená hlavne drobnozrnnými granitmi alebo greizenami, centrálna časť klenby a jej hlbšie časti strednozrnitým granitom, lokálne až hrubozrnným lítno-topásovým granitom. Mineralizácia je spätá s procesom dvojfázovej greizenizácie. Pri prvej vznikli tmavozelené siderofylitovo-kremeňové greizeny, slabo mineralizované volframitom, zriedka molybdenitom. Pri druhej greizenizácii vznikli svetlé topásovo-muskovitické greizeny s impregnačným W zrudnením (volframit+scheelit) a kasiteritom. Sulfidická fáza je zastúpená prevažne vo vrchole granitového telesa. Pre ložisko je charakteristická vertikálna zonálnosť Sn-W mineralizácie. Vo vrchole telesa je prevaha Sn zložky nad W, do hĺbky Sn ubúda a stúpa obsah W.W mineralizácia je zastúpená volframitom, scheelitizovaným volframitom a scheelitom s miernou prevahou volframitu. Greizeny tvoria rôzne mocné polohy, sledujúce tvar granitového telesa. Väčšie poruchové zóny majú SV-JZ smer. Ložisko je vyťažené.

7. Polylitionit (cinvaldit), ložisko: Greizenové ložiská, lokalita: Krupka – Česká republika, poznámka: Sn-W mineralizácia, skriňa č.: 7, por.číslo vzorky: 7.

Slepá zrudnená elevácia lítno-topásového granitu v Krupke je vyvinutá v pásme styku dvoch horninových komplexov – teplického kremenného porfýru a rulového komplexu. Jej vrchovlové časti sú plytko uložené pod povrchom. Vrchol granitovej klenby je postihnutý druhotnými premenami (greizenizácia, fluoritizácia, hematitizácia, kaolinizácia, sericitizácia). Prikontaktná zóna je tvorená hlavne drobnozrnnými granitmi alebo greizenami, centrálna časť klenby a jej hlbšie časti strednozrnitým granitom, lokálne až hrubozrnným lítno-topásovým granitom. Mineralizácia je spätá s procesom dvojfázovej greizenizácie. Pri prvej vznikli tmavozelené siderofylitovo-kremeňové greizeny, slabo mineralizované volframitom, zriedka molybdenitom. Pri druhej greizenizácii vznikli svetlé topásovo-muskovitické greizeny s impregnačným W zrudnením (volframit+scheelit) a kasiteritom. Sulfidická fáza je zastúpená prevažne vo vrchole granitového telesa. Pre ložisko je charakteristická vertikálna zonálnosť Sn-W mineralizácie. Vo vrchole telesa je prevaha Sn zložky nad W, do hĺbky Sn ubúda a stúpa obsah W.W mineralizácia je zastúpená volframitom, scheelitizovaným volframitom a scheelitom s miernou prevahou volframitu. Greizeny tvoria rôzne mocné polohy, sledujúce tvar granitového telesa. Väčšie poruchové zóny majú SV-JZ smer. Ložisko je vyťažené.

8. Molybdenit, kremeň, ložisko: Greizenové ložiská, lokalita: Krupka, štôlňa Barbora – Česká republika, poznámka: Sn-W mineralizácia, skriňa č.: 7, por.číslo vzorky: 8.

Slepá zrudnená elevácia lítno-topásového granitu v Krupke je vyvinutá v pásme styku dvoch horninových komplexov – teplického kremenného porfýru a rulového komplexu. Jej vrchovlové časti sú plytko uložené pod povrchom. Vrchol granitovej klenby je postihnutý druhotnými premenami (greizenizácia, fluoritizácia, hematitizácia, kaolinizácia, sericitizácia). Prikontaktná zóna je tvorená hlavne drobnozrnnými granitmi alebo greizenami, centrálna časť klenby a jej hlbšie časti strednozrnitým granitom, lokálne až hrubozrnným lítno-topásovým granitom. Mineralizácia je spätá s procesom dvojfázovej greizenizácie. Pri prvej vznikli tmavozelené siderofylitovo-kremeňové greizeny, slabo mineralizované volframitom, zriedka molybdenitom. Pri druhej greizenizácii vznikli svetlé topásovo-muskovitické greizeny s impregnačným W zrudnením (volframit+scheelit) a kasiteritom. Sulfidická fáza je zastúpená prevažne vo vrchole granitového telesa. Pre ložisko je charakteristická vertikálna zonálnosť Sn-W mineralizácie. Vo vrchole telesa je prevaha Sn zložky nad W, do hĺbky Sn ubúda a stúpa obsah W.W mineralizácia je zastúpená volframitom, scheelitizovaným volframitom a scheelitom s miernou prevahou volframitu. Greizeny tvoria rôzne mocné polohy, sledujúce tvar granitového telesa. Väčšie poruchové zóny majú SV-JZ smer. Ložisko je vyťažené.

9. Kremeň, pyrit, dolomit, ložisko: Greizenové ložiská, lokalita: Krupka, štôlňa Barbora – Česká republika, poznámka: Sn-W mineralizácia, skriňa č.: 7, por.číslo vzorky: 9.

Slepá zrudnená elevácia lítno-topásového granitu v Krupke je vyvinutá v pásme styku dvoch horninových komplexov – teplického kremenného porfýru a rulového komplexu. Jej vrchovlové časti sú plytko uložené pod povrchom. Vrchol granitovej klenby je postihnutý druhotnými premenami (greizenizácia, fluoritizácia, hematitizácia, kaolinizácia, sericitizácia). Prikontaktná zóna je tvorená hlavne drobnozrnnými granitmi alebo greizenami, centrálna časť klenby a jej hlbšie časti strednozrnitým granitom, lokálne až hrubozrnným lítno-topásovým granitom. Mineralizácia je spätá s procesom dvojfázovej greizenizácie. Pri prvej vznikli tmavozelené siderofylitovo-kremeňové greizeny, slabo mineralizované volframitom, zriedka molybdenitom. Pri druhej greizenizácii vznikli svetlé topásovo-muskovitické greizeny s impregnačným W zrudnením (volframit+scheelit) a kasiteritom. Sulfidická fáza je zastúpená prevažne vo vrchole granitového telesa. Pre ložisko je charakteristická vertikálna zonálnosť Sn-W mineralizácie. Vo vrchole telesa je prevaha Sn zložky nad W, do hĺbky Sn ubúda a stúpa obsah W.W mineralizácia je zastúpená volframitom, scheelitizovaným volframitom a scheelitom s miernou prevahou volframitu. Greizeny tvoria rôzne mocné polohy, sledujúce tvar granitového telesa. Väčšie poruchové zóny majú SV-JZ smer. Ložisko je vyťažené.

10. Biotit, ortoklas, ložisko: Greizenové ložiská, lokalita: Krupka, štôlňa Barbora – Česká republika, poznámka: Sn-W mineralizácia, skriňa č.: 7, por.číslo vzorky: 10.

Slepá zrudnená elevácia lítno-topásového granitu v Krupke je vyvinutá v pásme styku dvoch horninových komplexov – teplického kremenného porfýru a rulového komplexu. Jej vrchovlové časti sú plytko uložené pod povrchom. Vrchol granitovej klenby je postihnutý druhotnými premenami (greizenizácia, fluoritizácia, hematitizácia, kaolinizácia, sericitizácia). Prikontaktná zóna je tvorená hlavne drobnozrnnými granitmi alebo greizenami, centrálna časť klenby a jej hlbšie časti strednozrnitým granitom, lokálne až hrubozrnným lítno-topásovým granitom. Mineralizácia je spätá s procesom dvojfázovej greizenizácie. Pri prvej vznikli tmavozelené siderofylitovo-kremeňové greizeny, slabo mineralizované volframitom, zriedka molybdenitom. Pri druhej greizenizácii vznikli svetlé topásovo-muskovitické greizeny s impregnačným W zrudnením (volframit+scheelit) a kasiteritom. Sulfidická fáza je zastúpená prevažne vo vrchole granitového telesa. Pre ložisko je charakteristická vertikálna zonálnosť Sn-W mineralizácie. Vo vrchole telesa je prevaha Sn zložky nad W, do hĺbky Sn ubúda a stúpa obsah W.W mineralizácia je zastúpená volframitom, scheelitizovaným volframitom a scheelitom s miernou prevahou volframitu. Greizeny tvoria rôzne mocné polohy, sledujúce tvar granitového telesa. Väčšie poruchové zóny majú SV-JZ smer. Ložisko je vyťažené.

11. Kremeň, polylitionit (cinvaldit), ložisko: Greizenové ložiská, lokalita: Krupka, štôlňa Barbora – Česká republika, poznámka: Sn-W mineralizácia, skriňa č.: 7, por.číslo vzorky: 11.

Slepá zrudnená elevácia lítno-topásového granitu v Krupke je vyvinutá v pásme styku dvoch horninových komplexov – teplického kremenného porfýru a rulového komplexu. Jej vrchovlové časti sú plytko uložené pod povrchom. Vrchol granitovej klenby je postihnutý druhotnými premenami (greizenizácia, fluoritizácia, hematitizácia, kaolinizácia, sericitizácia). Prikontaktná zóna je tvorená hlavne drobnozrnnými granitmi alebo greizenami, centrálna časť klenby a jej hlbšie časti strednozrnitým granitom, lokálne až hrubozrnným lítno-topásovým granitom. Mineralizácia je spätá s procesom dvojfázovej greizenizácie. Pri prvej vznikli tmavozelené siderofylitovo-kremeňové greizeny, slabo mineralizované volframitom, zriedka molybdenitom. Pri druhej greizenizácii vznikli svetlé topásovo-muskovitické greizeny s impregnačným W zrudnením (volframit+scheelit) a kasiteritom. Sulfidická fáza je zastúpená prevažne vo vrchole granitového telesa. Pre ložisko je charakteristická vertikálna zonálnosť Sn-W mineralizácie. Vo vrchole telesa je prevaha Sn zložky nad W, do hĺbky Sn ubúda a stúpa obsah W.W mineralizácia je zastúpená volframitom, scheelitizovaným volframitom a scheelitom s miernou prevahou volframitu. Greizeny tvoria rôzne mocné polohy, sledujúce tvar granitového telesa. Väčšie poruchové zóny majú SV-JZ smer. Ložisko je vyťažené.

12. Ortoklas, ložisko: Greizenové ložiská, lokalita: Krupka, štôlňa Václav – Česká republika, poznámka: Sn-W mineralizácia, skriňa č.: 7, por.číslo vzorky: 12.

Slepá zrudnená elevácia lítno-topásového granitu v Krupke je vyvinutá v pásme styku dvoch horninových komplexov – teplického kremenného porfýru a rulového komplexu. Jej vrchovlové časti sú plytko uložené pod povrchom. Vrchol granitovej klenby je postihnutý druhotnými premenami (greizenizácia, fluoritizácia, hematitizácia, kaolinizácia, sericitizácia). Prikontaktná zóna je tvorená hlavne drobnozrnnými granitmi alebo greizenami, centrálna časť klenby a jej hlbšie časti strednozrnitým granitom, lokálne až hrubozrnným lítno-topásovým granitom. Mineralizácia je spätá s procesom dvojfázovej greizenizácie. Pri prvej vznikli tmavozelené siderofylitovo-kremeňové greizeny, slabo mineralizované volframitom, zriedka molybdenitom. Pri druhej greizenizácii vznikli svetlé topásovo-muskovitické greizeny s impregnačným W zrudnením (volframit+scheelit) a kasiteritom. Sulfidická fáza je zastúpená prevažne vo vrchole granitového telesa. Pre ložisko je charakteristická vertikálna zonálnosť Sn-W mineralizácie. Vo vrchole telesa je prevaha Sn zložky nad W, do hĺbky Sn ubúda a stúpa obsah W.W mineralizácia je zastúpená volframitom, scheelitizovaným volframitom a scheelitom s miernou prevahou volframitu. Greizeny tvoria rôzne mocné polohy, sledujúce tvar granitového telesa. Väčšie poruchové zóny majú SV-JZ smer. Ložisko je vyťažené.

13. Greizen, fluorit, ložisko: Greizenové ložiská, lokalita: Krupka, štôlňa Václav – Česká republika, poznámka: Sn-W mineralizácia, skriňa č.: 7, por.číslo vzorky: 13.

Slepá zrudnená elevácia lítno-topásového granitu v Krupke je vyvinutá v pásme styku dvoch horninových komplexov – teplického kremenného porfýru a rulového komplexu. Jej vrchovlové časti sú plytko uložené pod povrchom. Vrchol granitovej klenby je postihnutý druhotnými premenami (greizenizácia, fluoritizácia, hematitizácia, kaolinizácia, sericitizácia). Prikontaktná zóna je tvorená hlavne drobnozrnnými granitmi alebo greizenami, centrálna časť klenby a jej hlbšie časti strednozrnitým granitom, lokálne až hrubozrnným lítno-topásovým granitom. Mineralizácia je spätá s procesom dvojfázovej greizenizácie. Pri prvej vznikli tmavozelené siderofylitovo-kremeňové greizeny, slabo mineralizované volframitom, zriedka molybdenitom. Pri druhej greizenizácii vznikli svetlé topásovo-muskovitické greizeny s impregnačným W zrudnením (volframit+scheelit) a kasiteritom. Sulfidická fáza je zastúpená prevažne vo vrchole granitového telesa. Pre ložisko je charakteristická vertikálna zonálnosť Sn-W mineralizácie. Vo vrchole telesa je prevaha Sn zložky nad W, do hĺbky Sn ubúda a stúpa obsah W.W mineralizácia je zastúpená volframitom, scheelitizovaným volframitom a scheelitom s miernou prevahou volframitu. Greizeny tvoria rôzne mocné polohy, sledujúce tvar granitového telesa. Väčšie poruchové zóny majú SV-JZ smer. Ložisko je vyťažené.

14. Biotit, ložisko: Greizenové ložiská, lokalita: Krupka, štôlňa Václav – Česká republika, poznámka: Sn-W mineralizácia, skriňa č.: 7, por.číslo vzorky: 14.

Slepá zrudnená elevácia lítno-topásového granitu v Krupke je vyvinutá v pásme styku dvoch horninových komplexov – teplického kremenného porfýru a rulového komplexu. Jej vrchovlové časti sú plytko uložené pod povrchom. Vrchol granitovej klenby je postihnutý druhotnými premenami (greizenizácia, fluoritizácia, hematitizácia, kaolinizácia, sericitizácia). Prikontaktná zóna je tvorená hlavne drobnozrnnými granitmi alebo greizenami, centrálna časť klenby a jej hlbšie časti strednozrnitým granitom, lokálne až hrubozrnným lítno-topásovým granitom. Mineralizácia je spätá s procesom dvojfázovej greizenizácie. Pri prvej vznikli tmavozelené siderofylitovo-kremeňové greizeny, slabo mineralizované volframitom, zriedka molybdenitom. Pri druhej greizenizácii vznikli svetlé topásovo-muskovitické greizeny s impregnačným W zrudnením (volframit+scheelit) a kasiteritom. Sulfidická fáza je zastúpená prevažne vo vrchole granitového telesa. Pre ložisko je charakteristická vertikálna zonálnosť Sn-W mineralizácie. Vo vrchole telesa je prevaha Sn zložky nad W, do hĺbky Sn ubúda a stúpa obsah W.W mineralizácia je zastúpená volframitom, scheelitizovaným volframitom a scheelitom s miernou prevahou volframitu. Greizeny tvoria rôzne mocné polohy, sledujúce tvar granitového telesa. Väčšie poruchové zóny majú SV-JZ smer. Ložisko je vyťažené.

15. Sfalerit, ložisko: Greizenové ložiská, lokalita: Krupka, štôlňa Václav – Česká republika, poznámka: Sn-W mineralizácia, skriňa č.: 7, por.číslo vzorky: 15.

Slepá zrudnená elevácia lítno-topásového granitu v Krupke je vyvinutá v pásme styku dvoch horninových komplexov – teplického kremenného porfýru a rulového komplexu. Jej vrchovlové časti sú plytko uložené pod povrchom. Vrchol granitovej klenby je postihnutý druhotnými premenami (greizenizácia, fluoritizácia, hematitizácia, kaolinizácia, sericitizácia). Prikontaktná zóna je tvorená hlavne drobnozrnnými granitmi alebo greizenami, centrálna časť klenby a jej hlbšie časti strednozrnitým granitom, lokálne až hrubozrnným lítno-topásovým granitom. Mineralizácia je spätá s procesom dvojfázovej greizenizácie. Pri prvej vznikli tmavozelené siderofylitovo-kremeňové greizeny, slabo mineralizované volframitom, zriedka molybdenitom. Pri druhej greizenizácii vznikli svetlé topásovo-muskovitické greizeny s impregnačným W zrudnením (volframit+scheelit) a kasiteritom. Sulfidická fáza je zastúpená prevažne vo vrchole granitového telesa. Pre ložisko je charakteristická vertikálna zonálnosť Sn-W mineralizácie. Vo vrchole telesa je prevaha Sn zložky nad W, do hĺbky Sn ubúda a stúpa obsah W.W mineralizácia je zastúpená volframitom, scheelitizovaným volframitom a scheelitom s miernou prevahou volframitu. Greizeny tvoria rôzne mocné polohy, sledujúce tvar granitového telesa. Väčšie poruchové zóny majú SV-JZ smer. Ložisko je vyťažené.

16. Molybdenit, kremeň, ložisko: Greizenové ložiská, lokalita: Krupka – Česká republika, poznámka: Sn-W mineralizácia, skriňa č.: 7, por.číslo vzorky: 16.

Slepá zrudnená elevácia lítno-topásového granitu v Krupke je vyvinutá v pásme styku dvoch horninových komplexov – teplického kremenného porfýru a rulového komplexu. Jej vrchovlové časti sú plytko uložené pod povrchom. Vrchol granitovej klenby je postihnutý druhotnými premenami (greizenizácia, fluoritizácia, hematitizácia, kaolinizácia, sericitizácia). Prikontaktná zóna je tvorená hlavne drobnozrnnými granitmi alebo greizenami, centrálna časť klenby a jej hlbšie časti strednozrnitým granitom, lokálne až hrubozrnným lítno-topásovým granitom. Mineralizácia je spätá s procesom dvojfázovej greizenizácie. Pri prvej vznikli tmavozelené siderofylitovo-kremeňové greizeny, slabo mineralizované volframitom, zriedka molybdenitom. Pri druhej greizenizácii vznikli svetlé topásovo-muskovitické greizeny s impregnačným W zrudnením (volframit+scheelit) a kasiteritom. Sulfidická fáza je zastúpená prevažne vo vrchole granitového telesa. Pre ložisko je charakteristická vertikálna zonálnosť Sn-W mineralizácie. Vo vrchole telesa je prevaha Sn zložky nad W, do hĺbky Sn ubúda a stúpa obsah W.W mineralizácia je zastúpená volframitom, scheelitizovaným volframitom a scheelitom s miernou prevahou volframitu. Greizeny tvoria rôzne mocné polohy, sledujúce tvar granitového telesa. Väčšie poruchové zóny majú SV-JZ smer. Ložisko je vyťažené.

17. Pegmatit, lepidolit, ložisko: Greizenové ložiská, lokalita: Krupka – Česká republika, poznámka: Sn-W mineralizácia, skriňa č.: 7, por.číslo vzorky: 17.

Slepá zrudnená elevácia lítno-topásového granitu v Krupke je vyvinutá v pásme styku dvoch horninových komplexov – teplického kremenného porfýru a rulového komplexu. Jej vrchovlové časti sú plytko uložené pod povrchom. Vrchol granitovej klenby je postihnutý druhotnými premenami (greizenizácia, fluoritizácia, hematitizácia, kaolinizácia, sericitizácia). Prikontaktná zóna je tvorená hlavne drobnozrnnými granitmi alebo greizenami, centrálna časť klenby a jej hlbšie časti strednozrnitým granitom, lokálne až hrubozrnným lítno-topásovým granitom. Mineralizácia je spätá s procesom dvojfázovej greizenizácie. Pri prvej vznikli tmavozelené siderofylitovo-kremeňové greizeny, slabo mineralizované volframitom, zriedka molybdenitom. Pri druhej greizenizácii vznikli svetlé topásovo-muskovitické greizeny s impregnačným W zrudnením (volframit+scheelit) a kasiteritom. Sulfidická fáza je zastúpená prevažne vo vrchole granitového telesa. Pre ložisko je charakteristická vertikálna zonálnosť Sn-W mineralizácie. Vo vrchole telesa je prevaha Sn zložky nad W, do hĺbky Sn ubúda a stúpa obsah W.W mineralizácia je zastúpená volframitom, scheelitizovaným volframitom a scheelitom s miernou prevahou volframitu. Greizeny tvoria rôzne mocné polohy, sledujúce tvar granitového telesa. Väčšie poruchové zóny majú SV-JZ smer. Ložisko je vyťažené.

18. Kremeň, molybdenit, ložisko: Greizenové ložiská, lokalita: Krupka, štôlňa Hviezda – Česká republika, poznámka: Sn-W mineralizácia, skriňa č.: 7, por.číslo vzorky: 18.

Slepá zrudnená elevácia lítno-topásového granitu v Krupke je vyvinutá v pásme styku dvoch horninových komplexov – teplického kremenného porfýru a rulového komplexu. Jej vrchovlové časti sú plytko uložené pod povrchom. Vrchol granitovej klenby je postihnutý druhotnými premenami (greizenizácia, fluoritizácia, hematitizácia, kaolinizácia, sericitizácia). Prikontaktná zóna je tvorená hlavne drobnozrnnými granitmi alebo greizenami, centrálna časť klenby a jej hlbšie časti strednozrnitým granitom, lokálne až hrubozrnným lítno-topásovým granitom. Mineralizácia je spätá s procesom dvojfázovej greizenizácie. Pri prvej vznikli tmavozelené siderofylitovo-kremeňové greizeny, slabo mineralizované volframitom, zriedka molybdenitom. Pri druhej greizenizácii vznikli svetlé topásovo-muskovitické greizeny s impregnačným W zrudnením (volframit+scheelit) a kasiteritom. Sulfidická fáza je zastúpená prevažne vo vrchole granitového telesa. Pre ložisko je charakteristická vertikálna zonálnosť Sn-W mineralizácie. Vo vrchole telesa je prevaha Sn zložky nad W, do hĺbky Sn ubúda a stúpa obsah W.W mineralizácia je zastúpená volframitom, scheelitizovaným volframitom a scheelitom s miernou prevahou volframitu. Greizeny tvoria rôzne mocné polohy, sledujúce tvar granitového telesa. Väčšie poruchové zóny majú SV-JZ smer. Ložisko je vyťažené.