Skriňa č. 27

1. Ankerit, ložisko: Hydrotermálnometasomatické ložiská, lokalita: Dobšiná, Baniská – Slovenská republika, poznámka: Ložiská metasomatického sideritu a ankeritu, skriňa č.: 27, por.číslo vzorky: 1.

Metasomatické Fe rudy typu Georgi v okolí Dobšinej sú pomenované podľa banského poľa a telesa odkrytého Dedičnou štôlňou. Rudný ťah Georgi je litologicky aj tektonicky výraznou zónou smeru V-Z a pokrýva rad banských polí: Michal-Tešnárky, Bonaventúra, Skalistá dolina-Georgi, Skalisko-Amália, Augustini a Božia pomoc. Podložie ložiska tvoria sericiticko-chloritické fylity, diabázový tuf a tufit. V bezprostrednom podloží vystupuje zelená amfibolická bridlica s polohami bieleho mramoru. Nadložím ložiskového pásma je zväčša rula. Ložiskové pásmo mocné až 100 m je zhydrotermálne zmenených hornín veľmi pestrého zloženia. Šošovky rudných telies tvorí svetlý jemnozrnný siderit, v menšej miere ankerit s obsahom kremeňa s fuchsitom, sericit, chlorit rozličného druhu, talk (mastenec), serpentín, turmalín, rutil a pyrit. Telesá jemnozrnného sideritu sú prestúpené mladšími žilami hrubozrnného sideritu, ankeritu, kremeňa a miestami aj Co-Ni minerálmi.

2. Ankerit, siderit, kremeň, ložisko: Hydrotermálnometasomatické ložiská, lokalita: Dobšiná, ložisko Georgi – Slovenská republika, poznámka: Ložiská metasomatického sideritu a ankeritu, skriňa č.: 27, por.číslo vzorky: 2.

Metasomatické Fe rudy typu Georgi v okolí Dobšinej sú pomenované podľa banského poľa a telesa odkrytého Dedičnou štôlňou. Rudný ťah Georgi je litologicky aj tektonicky výraznou zónou smeru V-Z a pokrýva rad banských polí: Michal-Tešnárky, Bonaventúra, Skalistá dolina-Georgi, Skalisko-Amália, Augustini a Božia pomoc. Podložie ložiska tvoria sericiticko-chloritické fylity, diabázový tuf a tufit. V bezprostrednom podloží vystupuje zelená amfibolická bridlica s polohami bieleho mramoru. Nadložím ložiskového pásma je zväčša rula. Ložiskové pásmo mocné až 100 m je zhydrotermálne zmenených hornín veľmi pestrého zloženia. Šošovky rudných telies tvorí svetlý jemnozrnný siderit, v menšej miere ankerit s obsahom kremeňa s fuchsitom, sericit, chlorit rozličného druhu, talk (mastenec), serpentín, turmalín, rutil a pyrit. Telesá jemnozrnného sideritu sú prestúpené mladšími žilami hrubozrnného sideritu, ankeritu, kremeňa a miestami aj Co-Ni minerálmi.

3. Siderit, fuchsit (muskovit s Cr), ložisko: Hydrotermálnometasomatické ložiská, lokalita: Dobšiná, ložisko Georgi – Slovenská republika, poznámka: Ložiská metasomatického sideritu a ankeritu, skriňa č.: 27, por.číslo vzorky: 3.

Metasomatické Fe rudy typu Georgi v okolí Dobšinej sú pomenované podľa banského poľa a telesa odkrytého Dedičnou štôlňou. Rudný ťah Georgi je litologicky aj tektonicky výraznou zónou smeru V-Z a pokrýva rad banských polí: Michal-Tešnárky, Bonaventúra, Skalistá dolina-Georgi, Skalisko-Amália, Augustini a Božia pomoc. Podložie ložiska tvoria sericiticko-chloritické fylity, diabázový tuf a tufit. V bezprostrednom podloží vystupuje zelená amfibolická bridlica s polohami bieleho mramoru. Nadložím ložiskového pásma je zväčša rula. Ložiskové pásmo mocné až 100 m je zhydrotermálne zmenených hornín veľmi pestrého zloženia. Šošovky rudných telies tvorí svetlý jemnozrnný siderit, v menšej miere ankerit s obsahom kremeňa s fuchsitom, sericit, chlorit rozličného druhu, talk (mastenec), serpentín, turmalín, rutil a pyrit. Telesá jemnozrnného sideritu sú prestúpené mladšími žilami hrubozrnného sideritu, ankeritu, kremeňa a miestami aj Co-Ni minerálmi.

4. Fuchsit (muskovit s Cr), siderit, ložisko: Hydrotermálnometasomatické ložiská, lokalita: Dobšiná, ložisko Georgi – Slovenská republika, poznámka: Ložiská metasomatického sideritu a ankeritu, skriňa č.: 27, por.číslo vzorky: 4.

Metasomatické Fe rudy typu Georgi v okolí Dobšinej sú pomenované podľa banského poľa a telesa odkrytého Dedičnou štôlňou. Rudný ťah Georgi je litologicky aj tektonicky výraznou zónou smeru V-Z a pokrýva rad banských polí: Michal-Tešnárky, Bonaventúra, Skalistá dolina-Georgi, Skalisko-Amália, Augustini a Božia pomoc. Podložie ložiska tvoria sericiticko-chloritické fylity, diabázový tuf a tufit. V bezprostrednom podloží vystupuje zelená amfibolická bridlica s polohami bieleho mramoru. Nadložím ložiskového pásma je zväčša rula. Ložiskové pásmo mocné až 100 m je zhydrotermálne zmenených hornín veľmi pestrého zloženia. Šošovky rudných telies tvorí svetlý jemnozrnný siderit, v menšej miere ankerit s obsahom kremeňa s fuchsitom, sericit, chlorit rozličného druhu, talk (mastenec), serpentín, turmalín, rutil a pyrit. Telesá jemnozrnného sideritu sú prestúpené mladšími žilami hrubozrnného sideritu, ankeritu, kremeňa a miestami aj Co-Ni minerálmi.

5. Ankerit, ložisko: Hydrotermálnometasomatické ložiská, lokalita: Dobšiná, Včelinec (Biengarten) – Slovenská republika, poznámka: Ložiská metasomatického sideritu a ankeritu, skriňa č.: 27, por.číslo vzorky: 5.

Ložiská Fe metasomatitov z hľadiska tektonickej pozície delíme na dve skupiny:1.telesá na SV a S od Dobšinej v horninách karbónu, ležiace subhorizontálne na rulovo-amfibolitovom podklade (typ Včelinec-Biengarten) a 2. telesá v hlboko zakorenenom karbóne pozdĺž mlynskej línie (typ Zuzana). 1.skup.-Včelinec, Baniská, Starý vrch, Kruhová, Coburg, Anna, Skalisko, Rudolf, Päť bukov. Ekonomicky najvýznamnejšie ložiská vznikli v horizonte biohermného koralového vápenca, bohatého na organickú substanciu sivej a čiernej farby. Horniny karbónu ležia na rulovo-amfibolitovom podklade. Priaznivý karbonátový horizont vrchného karbónu nie je všade zrudnený. Telesá sideritu a nakeritu majú veľmi nepravidelné tvary. Základnou rudou je tmavohnedý až čierny jemnozrnný siderit vysokej kvality, ktorý sa na východoch zmenil na limonit. Siderit a ankerit miestami vytvárali plošne paralelnú stavbu ako výsledok striedania sa pásikov tmavého jemnozrnnejšieho a svetlého hrubozrnnejšieho karbonátu (tzv. tigrovitý siderit), ktorý je viac známy z ložiska Zuzana. Na tvorbe sideritovo-ankeritových ložísk sa podieľali tri prínosové periódy:1. predmetasomatická pyritová (pyrit, markazit, kremeň), 2.metasomatická sideritová (siderit, ankerit), 3.sulfidická hydrotermálna (kremeň, siderit, ankerit, arzenidy a sulfoarzenidy Co-Ni, arzenopyrit, sulfidy Cu a sekundárne minerály. Co-Ni mineralizácia v metasomatickom siderite-ankerite miestami vytvárala aj masívne šošovkovité telesá, ktoré boli predmetom ťažby.

6. Ankerit, siderit, kremeň, ložisko: Hydrotermálnometasomatické ložiská, lokalita: Dobšiná, Včelinec (Biengarten) – Slovenská republika, poznámka: Ložiská metasomatického sideritu a ankeritu, skriňa č.: 27, por.číslo vzorky: 6.

Ložiská Fe metasomatitov z hľadiska tektonickej pozície delíme na dve skupiny:1.telesá na SV a S od Dobšinej v horninách karbónu, ležiace subhorizontálne na rulovo-amfibolitovom podklade (typ Včelinec-Biengarten) a 2. telesá v hlboko zakorenenom karbóne pozdĺž mlynskej línie (typ Zuzana). 1.skup.-Včelinec, Baniská, Starý vrch, Kruhová, Coburg, Anna, Skalisko, Rudolf, Päť bukov. Ekonomicky najvýznamnejšie ložiská vznikli v horizonte biohermného koralového vápenca, bohatého na organickú substanciu sivej a čiernej farby. Horniny karbónu ležia na rulovo-amfibolitovom podklade. Priaznivý karbonátový horizont vrchného karbónu nie je všade zrudnený. Telesá sideritu a nakeritu majú veľmi nepravidelné tvary. Základnou rudou je tmavohnedý až čierny jemnozrnný siderit vysokej kvality, ktorý sa na východoch zmenil na limonit. Siderit a ankerit miestami vytvárali plošne paralelnú stavbu ako výsledok striedania sa pásikov tmavého jemnozrnnejšieho a svetlého hrubozrnnejšieho karbonátu (tzv. tigrovitý siderit), ktorý je viac známy z ložiska Zuzana. Na tvorbe sideritovo-ankeritových ložísk sa podieľali tri prínosové periódy:1. predmetasomatická pyritová (pyrit, markazit, kremeň), 2.metasomatická sideritová (siderit, ankerit), 3.sulfidická hydrotermálna (kremeň, siderit, ankerit, arzenidy a sulfoarzenidy Co-Ni, arzenopyrit, sulfidy Cu a sekundárne minerály. Co-Ni mineralizácia v metasomatickom siderite-ankerite miestami vytvárala aj masívne šošovkovité telesá, ktoré boli predmetom ťažby.

7. Siderit, ložisko: Hydrotermálnometasomatické ložiská, lokalita: Dobšiná, ložisko Coburg – Slovenská republika, poznámka: Ložiská metasomatického sideritu a ankeritu, skriňa č.: 27, por.číslo vzorky: 7.

Ložiská Fe metasomatitov z hľadiska tektonickej pozície delíme na dve skupiny:1.telesá na SV a S od Dobšinej v horninách karbónu, ležiace subhorizontálne na rulovo-amfibolitovom podklade (typ Včelinec-Biengarten) a 2. telesá v hlboko zakorenenom karbóne pozdĺž mlynskej línie (typ Zuzana). 1.skup.-Včelinec, Baniská, Starý vrch, Kruhová, Coburg, Anna, Skalisko, Rudolf, Päť bukov. Ekonomicky najvýznamnejšie ložiská vznikli v horizonte biohermného koralového vápenca, bohatého na organickú substanciu sivej a čiernej farby. Horniny karbónu ležia na rulovo-amfibolitovom podklade. Priaznivý karbonátový horizont vrchného karbónu nie je všade zrudnený. Telesá sideritu a nakeritu majú veľmi nepravidelné tvary. Základnou rudou je tmavohnedý až čierny jemnozrnný siderit vysokej kvality, ktorý sa na východoch zmenil na limonit. Siderit a ankerit miestami vytvárali plošne paralelnú stavbu ako výsledok striedania sa pásikov tmavého jemnozrnnejšieho a svetlého hrubozrnnejšieho karbonátu (tzv. tigrovitý siderit), ktorý je viac známy z ložiska Zuzana. Na tvorbe sideritovo-ankeritových ložísk sa podieľali tri prínosové periódy:1. predmetasomatická pyritová (pyrit, markazit, kremeň), 2.metasomatická sideritová (siderit, ankerit), 3.sulfidická hydrotermálna (kremeň, siderit, ankerit, arzenidy a sulfoarzenidy Co-Ni, arzenopyrit, sulfidy Cu a sekundárne minerály. Co-Ni mineralizácia v metasomatickom siderite-ankerite miestami vytvárala aj masívne šošovkovité telesá, ktoré boli predmetom ťažby.

8. Siderit, ankerit (tigrovitý siderit), ložisko: Hydrotermálnometasomatické ložiská, lokalita: Dobšiná, ložisko Coburg – Slovenská republika, poznámka: Ložiská metasomatického sideritu a ankeritu, skriňa č.: 27, por.číslo vzorky: 8.

Ložiská Fe metasomatitov z hľadiska tektonickej pozície delíme na dve skupiny:1.telesá na SV a S od Dobšinej v horninách karbónu, ležiace subhorizontálne na rulovo-amfibolitovom podklade (typ Včelinec-Biengarten) a 2. telesá v hlboko zakorenenom karbóne pozdĺž mlynskej línie (typ Zuzana). 1.skup.-Včelinec, Baniská, Starý vrch, Kruhová, Coburg, Anna, Skalisko, Rudolf, Päť bukov. Ekonomicky najvýznamnejšie ložiská vznikli v horizonte biohermného koralového vápenca, bohatého na organickú substanciu sivej a čiernej farby. Horniny karbónu ležia na rulovo-amfibolitovom podklade. Priaznivý karbonátový horizont vrchného karbónu nie je všade zrudnený. Telesá sideritu a nakeritu majú veľmi nepravidelné tvary. Základnou rudou je tmavohnedý až čierny jemnozrnný siderit vysokej kvality, ktorý sa na východoch zmenil na limonit. Siderit a ankerit miestami vytvárali plošne paralelnú stavbu ako výsledok striedania sa pásikov tmavého jemnozrnnejšieho a svetlého hrubozrnnejšieho karbonátu (tzv. tigrovitý siderit), ktorý je viac známy z ložiska Zuzana. Na tvorbe sideritovo-ankeritových ložísk sa podieľali tri prínosové periódy:1. predmetasomatická pyritová (pyrit, markazit, kremeň), 2.metasomatická sideritová (siderit, ankerit), 3.sulfidická hydrotermálna (kremeň, siderit, ankerit, arzenidy a sulfoarzenidy Co-Ni, arzenopyrit, sulfidy Cu a sekundárne minerály. Co-Ni mineralizácia v metasomatickom siderite-ankerite miestami vytvárala aj masívne šošovkovité telesá, ktoré boli predmetom ťažby.

9. Ankerit, ložisko: Hydrotermálnometasomatické ložiská, lokalita: Mlynky, ložisko Zuzana – Slovenská republika, poznámka: Ložiská metasomatického sideritu a ankeritu, skriňa č.: 27, por.číslo vzorky: 9.

Ložiská typu Zuzana – ide o ložiská, viažúce sa na hlboko zvrásnený pruh karbónu, na tzv.mlynskú líniu. V mlynskom pruhu je karbón zaklinený pozdĺž mphutnej prešmykovej línie do rakoveckého komplexu. Ložisko Zuzana vystupuje v relikte pôvodnej synklinály karbónu zovretej dvoma veľkými prešmykmi, ktoré ho ohraničujú voči tektonickému podložiu (perm) a nadložiu (rakovecký komplex). Metasomatické telesá sideritu a ankeritu sú na južnom strmšom okraji pruhu, kde prevláda pieskovec. Genéza sideritovej rudy a jej pomer k ankeritu je nejasný. Siderit má poväčšine plošnoparalelnú stavbu, v ktorej sa striedajú prúžky jemnozrnného tmavého a grafitom pigmentovaného sideritu so svetlohnedým hrubozrnnejším – tigria koža. Ankerit na mnohých miestach metasomatický siderit koroduje a vytvára aj drúzy. Ankerit zvyčajne spolu s hematitom-spekularitom vytvára aj pravé žily, pričom metasomuje starší (tigrovitý) siderit. Ložisko Zuzana sa pôvodne ťažilo v poli Klement pri povrchu a bolo objavené až začiatkom 20.stor.

10. Kremeň, ložisko: Hydrotermálnometasomatické ložiská, lokalita: Mlynky, ložisko Zuzana – Slovenská republika, poznámka: Ložiská metasomatického sideritu a ankeritu, skriňa č.: 27, por.číslo vzorky: 10.

Ložiská typu Zuzana – ide o ložiská, viažúce sa na hlboko zvrásnený pruh karbónu, na tzv.mlynskú líniu. V mlynskom pruhu je karbón zaklinený pozdĺž mphutnej prešmykovej línie do rakoveckého komplexu. Ložisko Zuzana vystupuje v relikte pôvodnej synklinály karbónu zovretej dvoma veľkými prešmykmi, ktoré ho ohraničujú voči tektonickému podložiu (perm) a nadložiu (rakovecký komplex). Metasomatické telesá sideritu a ankeritu sú na južnom strmšom okraji pruhu, kde prevláda pieskovec. Genéza sideritovej rudy a jej pomer k ankeritu je nejasný. Siderit má poväčšine plošnoparalelnú stavbu, v ktorej sa striedajú prúžky jemnozrnného tmavého a grafitom pigmentovaného sideritu so svetlohnedým hrubozrnnejším – tigria koža. Ankerit na mnohých miestach metasomatický siderit koroduje a vytvára aj drúzy. Ankerit zvyčajne spolu s hematitom-spekularitom vytvára aj pravé žily, pričom metasomuje starší (tigrovitý) siderit. Ložisko Zuzana sa pôvodne ťažilo v poli Klement pri povrchu a bolo objavené až začiatkom 20.stor.

11. Siderit (tigrovitý), ložisko: Hydrotermálnometasomatické ložiská, lokalita: Mlynky, ložisko Zuzana – Slovenská republika, poznámka: Ložiská metasomatického sideritu a ankeritu, skriňa č.: 27, por.číslo vzorky: 11.

Ložiská typu Zuzana – ide o ložiská, viažúce sa na hlboko zvrásnený pruh karbónu, na tzv.mlynskú líniu. V mlynskom pruhu je karbón zaklinený pozdĺž mphutnej prešmykovej línie do rakoveckého komplexu. Ložisko Zuzana vystupuje v relikte pôvodnej synklinály karbónu zovretej dvoma veľkými prešmykmi, ktoré ho ohraničujú voči tektonickému podložiu (perm) a nadložiu (rakovecký komplex). Metasomatické telesá sideritu a ankeritu sú na južnom strmšom okraji pruhu, kde prevláda pieskovec. Genéza sideritovej rudy a jej pomer k ankeritu je nejasný. Siderit má poväčšine plošnoparalelnú stavbu, v ktorej sa striedajú prúžky jemnozrnného tmavého a grafitom pigmentovaného sideritu so svetlohnedým hrubozrnnejším – tigria koža. Ankerit na mnohých miestach metasomatický siderit koroduje a vytvára aj drúzy. Ankerit zvyčajne spolu s hematitom-spekularitom vytvára aj pravé žily, pričom metasomuje starší (tigrovitý) siderit. Ložisko Zuzana sa pôvodne ťažilo v poli Klement pri povrchu a bolo objavené až začiatkom 20.stor.

12. Ankerit, ložisko: Hydrotermálnometasomatické ložiská, lokalita: Mlynky, ložisko Zuzana – Slovenská republika, poznámka: Ložiská metasomatického sideritu a ankeritu, skriňa č.: 27, por.číslo vzorky: 12.

Ložiská typu Zuzana – ide o ložiská, viažúce sa na hlboko zvrásnený pruh karbónu, na tzv.mlynskú líniu. V mlynskom pruhu je karbón zaklinený pozdĺž mphutnej prešmykovej línie do rakoveckého komplexu. Ložisko Zuzana vystupuje v relikte pôvodnej synklinály karbónu zovretej dvoma veľkými prešmykmi, ktoré ho ohraničujú voči tektonickému podložiu (perm) a nadložiu (rakovecký komplex). Metasomatické telesá sideritu a ankeritu sú na južnom strmšom okraji pruhu, kde prevláda pieskovec. Genéza sideritovej rudy a jej pomer k ankeritu je nejasný. Siderit má poväčšine plošnoparalelnú stavbu, v ktorej sa striedajú prúžky jemnozrnného tmavého a grafitom pigmentovaného sideritu so svetlohnedým hrubozrnnejším – tigria koža. Ankerit na mnohých miestach metasomatický siderit koroduje a vytvára aj drúzy. Ankerit zvyčajne spolu s hematitom-spekularitom vytvára aj pravé žily, pričom metasomuje starší (tigrovitý) siderit. Ložisko Zuzana sa pôvodne ťažilo v poli Klement pri povrchu a bolo objavené až začiatkom 20.stor.

13. Siderit, ankerit, hematit-spekularit, ložisko: Hydrotermálnometasomatické ložiská, lokalita: Mlynky, ložisko Zuzana – Slovenská republika, poznámka: Ložiská metasomatického sideritu a ankeritu, skriňa č.: 27, por.číslo vzorky: 13.

Ložiská typu Zuzana – ide o ložiská, viažúce sa na hlboko zvrásnený pruh karbónu, na tzv.mlynskú líniu. V mlynskom pruhu je karbón zaklinený pozdĺž mphutnej prešmykovej línie do rakoveckého komplexu. Ložisko Zuzana vystupuje v relikte pôvodnej synklinály karbónu zovretej dvoma veľkými prešmykmi, ktoré ho ohraničujú voči tektonickému podložiu (perm) a nadložiu (rakovecký komplex). Metasomatické telesá sideritu a ankeritu sú na južnom strmšom okraji pruhu, kde prevláda pieskovec. Genéza sideritovej rudy a jej pomer k ankeritu je nejasný. Siderit má poväčšine plošnoparalelnú stavbu, v ktorej sa striedajú prúžky jemnozrnného tmavého a grafitom pigmentovaného sideritu so svetlohnedým hrubozrnnejším – tigria koža. Ankerit na mnohých miestach metasomatický siderit koroduje a vytvára aj drúzy. Ankerit zvyčajne spolu s hematitom-spekularitom vytvára aj pravé žily, pričom metasomuje starší (tigrovitý) siderit. Ložisko Zuzana sa pôvodne ťažilo v poli Klement pri povrchu a bolo objavené až začiatkom 20.stor.

14. Ankerit, hematit-spekularit, ložisko: Hydrotermálnometasomatické ložiská, lokalita: Mlynky, ložisko Zuzana – Slovenská republika, poznámka: Ložiská metasomatického sideritu a ankeritu, skriňa č.: 27, por.číslo vzorky: 14.

Ložiská typu Zuzana – ide o ložiská, viažúce sa na hlboko zvrásnený pruh karbónu, na tzv.mlynskú líniu. V mlynskom pruhu je karbón zaklinený pozdĺž mphutnej prešmykovej línie do rakoveckého komplexu. Ložisko Zuzana vystupuje v relikte pôvodnej synklinály karbónu zovretej dvoma veľkými prešmykmi, ktoré ho ohraničujú voči tektonickému podložiu (perm) a nadložiu (rakovecký komplex). Metasomatické telesá sideritu a ankeritu sú na južnom strmšom okraji pruhu, kde prevláda pieskovec. Genéza sideritovej rudy a jej pomer k ankeritu je nejasný. Siderit má poväčšine plošnoparalelnú stavbu, v ktorej sa striedajú prúžky jemnozrnného tmavého a grafitom pigmentovaného sideritu so svetlohnedým hrubozrnnejším – tigria koža. Ankerit na mnohých miestach metasomatický siderit koroduje a vytvára aj drúzy. Ankerit zvyčajne spolu s hematitom-spekularitom vytvára aj pravé žily, pričom metasomuje starší (tigrovitý) siderit. Ložisko Zuzana sa pôvodne ťažilo v poli Klement pri povrchu a bolo objavené až začiatkom 20.stor.

15. Kremeň, ankerit, siderit, chalkopyrit, ložisko: Hydrotermálnometasomatické ložiská, lokalita: Mlynky, ložisko Zuzana – Slovenská republika, poznámka: Ložiská metasomatického sideritu a ankeritu, skriňa č.: 27, por.číslo vzorky: 15.

Ložiská typu Zuzana – ide o ložiská, viažúce sa na hlboko zvrásnený pruh karbónu, na tzv.mlynskú líniu. V mlynskom pruhu je karbón zaklinený pozdĺž mphutnej prešmykovej línie do rakoveckého komplexu. Ložisko Zuzana vystupuje v relikte pôvodnej synklinály karbónu zovretej dvoma veľkými prešmykmi, ktoré ho ohraničujú voči tektonickému podložiu (perm) a nadložiu (rakovecký komplex). Metasomatické telesá sideritu a ankeritu sú na južnom strmšom okraji pruhu, kde prevláda pieskovec. Genéza sideritovej rudy a jej pomer k ankeritu je nejasný. Siderit má poväčšine plošnoparalelnú stavbu, v ktorej sa striedajú prúžky jemnozrnného tmavého a grafitom pigmentovaného sideritu so svetlohnedým hrubozrnnejším – tigria koža. Ankerit na mnohých miestach metasomatický siderit koroduje a vytvára aj drúzy. Ankerit zvyčajne spolu s hematitom-spekularitom vytvára aj pravé žily, pričom metasomuje starší (tigrovitý) siderit. Ložisko Zuzana sa pôvodne ťažilo v poli Klement pri povrchu a bolo objavené až začiatkom 20.stor.

16. Arzenopyrit, pyrotit, kremeň, ložisko: Hydrotermálne žilné ložiská, lokalita: Jasenie, Kyslá, Š-3 – Slovenská republika, poznámka: Kremeňovo-scheelitovo-zlatý typ mineralizácie, skriňa č.: 27, por.číslo vzorky: 16.

Rudné pole Jasenie-Kyslá reprezentuje scheelitovú mineralizáciu, ktorá sa nachádza v západnej tatridnej časti nízkotatranského kryštalinika. Ložiskové územie je tvorené 4 pásmami – Struhár, Špíglová, Zámostká hoľa a Jasenská hoľa. Ložisko má charakter scheelit-zlatonosného zrudnenia, ktoré sa prejavuje v žilnej, žilníkovo-impregnačnej a vtrúseninovej forme. Žilný typ je viazaný na hydrotermálne kremenné žily a žilníky SV smeru. Mineralizácia vystupuje na mylonitizovanej zóne, ktorá je vyvinutá hlavne v migmatitoch silne prekremenelých. Menšia časť zrudnenia vystupuje v tmavozelených biotiticko-amfibolitových pararulách. Žilníkovo-impregnačný typ zrudnenia je nepravidelný, šošovkovitý a vystupuje pozdĺž tektonických línií. Vtrúsené typy pozostávajú z jemných zrniečok scheelitu, rozptýlených nepravidelne najmä v amfibolitoch.Mineralizácia: najčastejší je kremeň, menej scheelit, zriedkavo siderit, Fe-dolomit, ankerit, kalcit, pyrit, arzenopyrit, chalkopyrit, volframit, tetraedrit, zlato sa nachádza vo forme plieškov, ale aj rozptýlené v kremeni, menej v telurobizmute a vzácne sa najde aj elektrum.

17. Antimonit, kremeň, ložisko: Hydrotermálne žilné ložiská, lokalita: Jasenie, Kyslá, Š-3 – Slovenská republika, poznámka: Kremeňovo-scheelitovo-zlatý typ mineralizácie, skriňa č.: 27, por.číslo vzorky: 17.

Rudné pole Jasenie-Kyslá reprezentuje scheelitovú mineralizáciu, ktorá sa nachádza v západnej tatridnej časti nízkotatranského kryštalinika. Ložiskové územie je tvorené 4 pásmami – Struhár, Špíglová, Zámostká hoľa a Jasenská hoľa. Ložisko má charakter scheelit-zlatonosného zrudnenia, ktoré sa prejavuje v žilnej, žilníkovo-impregnačnej a vtrúseninovej forme. Žilný typ je viazaný na hydrotermálne kremenné žily a žilníky SV smeru. Mineralizácia vystupuje na mylonitizovanej zóne, ktorá je vyvinutá hlavne v migmatitoch silne prekremenelých. Menšia časť zrudnenia vystupuje v tmavozelených biotiticko-amfibolitových pararulách. Žilníkovo-impregnačný typ zrudnenia je nepravidelný, šošovkovitý a vystupuje pozdĺž tektonických línií. Vtrúsené typy pozostávajú z jemných zrniečok scheelitu, rozptýlených nepravidelne najmä v amfibolitoch.Mineralizácia: najčastejší je kremeň, menej scheelit, zriedkavo siderit, Fe-dolomit, ankerit, kalcit, pyrit, arzenopyrit, chalkopyrit, volframit, tetraedrit, zlato sa nachádza vo forme plieškov, ale aj rozptýlené v kremeni, menej v telurobizmute a vzácne sa najde aj elektrum.

18. Kalcit, kremeň, hematit-spekularit, chalkopyrit, pyrit, ložisko: Hydrotermálne žilné ložiská, lokalita: Jasenie, Kyslá, Š-4 – Slovenská republika, poznámka: Kremeňovo-scheelitovo-zlatý typ mineralizácie, skriňa č.: 27, por.číslo vzorky: 18.

Rudné pole Jasenie-Kyslá reprezentuje scheelitovú mineralizáciu, ktorá sa nachádza v západnej tatridnej časti nízkotatranského kryštalinika. Ložiskové územie je tvorené 4 pásmami – Struhár, Špíglová, Zámostká hoľa a Jasenská hoľa. Ložisko má charakter scheelit-zlatonosného zrudnenia, ktoré sa prejavuje v žilnej, žilníkovo-impregnačnej a vtrúseninovej forme. Žilný typ je viazaný na hydrotermálne kremenné žily a žilníky SV smeru. Mineralizácia vystupuje na mylonitizovanej zóne, ktorá je vyvinutá hlavne v migmatitoch silne prekremenelých. Menšia časť zrudnenia vystupuje v tmavozelených biotiticko-amfibolitových pararulách. Žilníkovo-impregnačný typ zrudnenia je nepravidelný, šošovkovitý a vystupuje pozdĺž tektonických línií. Vtrúsené typy pozostávajú z jemných zrniečok scheelitu, rozptýlených nepravidelne najmä v amfibolitoch.Mineralizácia: najčastejší je kremeň, menej scheelit, zriedkavo siderit, Fe-dolomit, ankerit, kalcit, pyrit, arzenopyrit, chalkopyrit, volframit, tetraedrit, zlato sa nachádza vo forme plieškov, ale aj rozptýlené v kremeni, menej v telurobizmute a vzácne sa najde aj elektrum.

19. Kremeň, scheelit, ložisko: Hydrotermálne žilné ložiská, lokalita: Jasenie, Kyslá, Š-3 – Slovenská republika, poznámka: Kremeňovo-scheelitovo-zlatý typ mineralizácie, skriňa č.: 27, por.číslo vzorky: 19.

Rudné pole Jasenie-Kyslá reprezentuje scheelitovú mineralizáciu, ktorá sa nachádza v západnej tatridnej časti nízkotatranského kryštalinika. Ložiskové územie je tvorené 4 pásmami – Struhár, Špíglová, Zámostká hoľa a Jasenská hoľa. Ložisko má charakter scheelit-zlatonosného zrudnenia, ktoré sa prejavuje v žilnej, žilníkovo-impregnačnej a vtrúseninovej forme. Žilný typ je viazaný na hydrotermálne kremenné žily a žilníky SV smeru. Mineralizácia vystupuje na mylonitizovanej zóne, ktorá je vyvinutá hlavne v migmatitoch silne prekremenelých. Menšia časť zrudnenia vystupuje v tmavozelených biotiticko-amfibolitových pararulách. Žilníkovo-impregnačný typ zrudnenia je nepravidelný, šošovkovitý a vystupuje pozdĺž tektonických línií. Vtrúsené typy pozostávajú z jemných zrniečok scheelitu, rozptýlených nepravidelne najmä v amfibolitoch.Mineralizácia: najčastejší je kremeň, menej scheelit, zriedkavo siderit, Fe-dolomit, ankerit, kalcit, pyrit, arzenopyrit, chalkopyrit, volframit, tetraedrit, zlato sa nachádza vo forme plieškov, ale aj rozptýlené v kremeni, menej v telurobizmute a vzácne sa najde aj elektrum.

20. Kremeň, chalkopyrit, ložisko: Hydrotermálne žilné ložiská, lokalita: Jasenie, Kyslá, Š-4 – Slovenská republika, poznámka: Kremeňovo-scheelitovo-zlatý typ mineralizácie, skriňa č.: 27, por.číslo vzorky: 20.

Rudné pole Jasenie-Kyslá reprezentuje scheelitovú mineralizáciu, ktorá sa nachádza v západnej tatridnej časti nízkotatranského kryštalinika. Ložiskové územie je tvorené 4 pásmami – Struhár, Špíglová, Zámostká hoľa a Jasenská hoľa. Ložisko má charakter scheelit-zlatonosného zrudnenia, ktoré sa prejavuje v žilnej, žilníkovo-impregnačnej a vtrúseninovej forme. Žilný typ je viazaný na hydrotermálne kremenné žily a žilníky SV smeru. Mineralizácia vystupuje na mylonitizovanej zóne, ktorá je vyvinutá hlavne v migmatitoch silne prekremenelých. Menšia časť zrudnenia vystupuje v tmavozelených biotiticko-amfibolitových pararulách. Žilníkovo-impregnačný typ zrudnenia je nepravidelný, šošovkovitý a vystupuje pozdĺž tektonických línií. Vtrúsené typy pozostávajú z jemných zrniečok scheelitu, rozptýlených nepravidelne najmä v amfibolitoch.Mineralizácia: najčastejší je kremeň, menej scheelit, zriedkavo siderit, Fe-dolomit, ankerit, kalcit, pyrit, arzenopyrit, chalkopyrit, volframit, tetraedrit, zlato sa nachádza vo forme plieškov, ale aj rozptýlené v kremeni, menej v telurobizmute a vzácne sa najde aj elektrum.

21. Kremeň, scheelit, pyrit, ložisko: Hydrotermálne žilné ložiská, lokalita: Jasenie, Kyslá, Š-4 – Slovenská republika, poznámka: Kremeňovo-scheelitovo-zlatý typ mineralizácie, skriňa č.: 27, por.číslo vzorky: 21.

Rudné pole Jasenie-Kyslá reprezentuje scheelitovú mineralizáciu, ktorá sa nachádza v západnej tatridnej časti nízkotatranského kryštalinika. Ložiskové územie je tvorené 4 pásmami – Struhár, Špíglová, Zámostká hoľa a Jasenská hoľa. Ložisko má charakter scheelit-zlatonosného zrudnenia, ktoré sa prejavuje v žilnej, žilníkovo-impregnačnej a vtrúseninovej forme. Žilný typ je viazaný na hydrotermálne kremenné žily a žilníky SV smeru. Mineralizácia vystupuje na mylonitizovanej zóne, ktorá je vyvinutá hlavne v migmatitoch silne prekremenelých. Menšia časť zrudnenia vystupuje v tmavozelených biotiticko-amfibolitových pararulách. Žilníkovo-impregnačný typ zrudnenia je nepravidelný, šošovkovitý a vystupuje pozdĺž tektonických línií. Vtrúsené typy pozostávajú z jemných zrniečok scheelitu, rozptýlených nepravidelne najmä v amfibolitoch.Mineralizácia: najčastejší je kremeň, menej scheelit, zriedkavo siderit, Fe-dolomit, ankerit, kalcit, pyrit, arzenopyrit, chalkopyrit, volframit, tetraedrit, zlato sa nachádza vo forme plieškov, ale aj rozptýlené v kremeni, menej v telurobizmute a vzácne sa najde aj elektrum.

22. Kremeň, scheelit, ložisko: Hydrotermálne žilné ložiská, lokalita: Jasenie, Kyslá, Š-3 – Slovenská republika, poznámka: Kremeňovo-scheelitovo-zlatý typ mineralizácie, skriňa č.: 27, por.číslo vzorky: 22.

Rudné pole Jasenie-Kyslá reprezentuje scheelitovú mineralizáciu, ktorá sa nachádza v západnej tatridnej časti nízkotatranského kryštalinika. Ložiskové územie je tvorené 4 pásmami – Struhár, Špíglová, Zámostká hoľa a Jasenská hoľa. Ložisko má charakter scheelit-zlatonosného zrudnenia, ktoré sa prejavuje v žilnej, žilníkovo-impregnačnej a vtrúseninovej forme. Žilný typ je viazaný na hydrotermálne kremenné žily a žilníky SV smeru. Mineralizácia vystupuje na mylonitizovanej zóne, ktorá je vyvinutá hlavne v migmatitoch silne prekremenelých. Menšia časť zrudnenia vystupuje v tmavozelených biotiticko-amfibolitových pararulách. Žilníkovo-impregnačný typ zrudnenia je nepravidelný, šošovkovitý a vystupuje pozdĺž tektonických línií. Vtrúsené typy pozostávajú z jemných zrniečok scheelitu, rozptýlených nepravidelne najmä v amfibolitoch.Mineralizácia: najčastejší je kremeň, menej scheelit, zriedkavo siderit, Fe-dolomit, ankerit, kalcit, pyrit, arzenopyrit, chalkopyrit, volframit, tetraedrit, zlato sa nachádza vo forme plieškov, ale aj rozptýlené v kremeni, menej v telurobizmute a vzácne sa najde aj elektrum.

23. Kremeň, scheelit, ložisko: Hydrotermálne žilné ložiská, lokalita: Jasenie, Kyslá, Š-4 – Slovenská republika, poznámka: Kremeňovo-scheelitovo-zlatý typ mineralizácie, skriňa č.: 27, por.číslo vzorky: 23.

Rudné pole Jasenie-Kyslá reprezentuje scheelitovú mineralizáciu, ktorá sa nachádza v západnej tatridnej časti nízkotatranského kryštalinika. Ložiskové územie je tvorené 4 pásmami – Struhár, Špíglová, Zámostká hoľa a Jasenská hoľa. Ložisko má charakter scheelit-zlatonosného zrudnenia, ktoré sa prejavuje v žilnej, žilníkovo-impregnačnej a vtrúseninovej forme. Žilný typ je viazaný na hydrotermálne kremenné žily a žilníky SV smeru. Mineralizácia vystupuje na mylonitizovanej zóne, ktorá je vyvinutá hlavne v migmatitoch silne prekremenelých. Menšia časť zrudnenia vystupuje v tmavozelených biotiticko-amfibolitových pararulách. Žilníkovo-impregnačný typ zrudnenia je nepravidelný, šošovkovitý a vystupuje pozdĺž tektonických línií. Vtrúsené typy pozostávajú z jemných zrniečok scheelitu, rozptýlených nepravidelne najmä v amfibolitoch.Mineralizácia: najčastejší je kremeň, menej scheelit, zriedkavo siderit, Fe-dolomit, ankerit, kalcit, pyrit, arzenopyrit, chalkopyrit, volframit, tetraedrit, zlato sa nachádza vo forme plieškov, ale aj rozptýlené v kremeni, menej v telurobizmute a vzácne sa najde aj elektrum.