Skriňa č. 25

1. Hematit, ložisko: Submarinné exhalačno-sedimentárne ložiská, lokalita: Bôrka – Slovenská republika, poznámka: Stratiformné oxidické Fe rudy, skriňa č.: 25, por.číslo vzorky: 1.

Zaradenie výskytov Fe rúd v oblasti Lúčka-Bôrka k stratiformným oxidickým rudám je dosť problematické a urobilo sa tak pre prevládajúci hematitový typ zrudnenia (Gabriela). Výskyty sa nachádzajú na rozhraní paleozoika a mezozoika. Ruda v horninách meliatskej skupiny tvorí hniezda vyplnené sideritom, ankeritom a hematitom. Vo vápencoch stred.triasu silického príkrovu v nadloží meliatskej skupiny zrudnenie reprezentujú hniezda a nepravidelné šošovky celistvého hematitu. Zrudnenie sa dosť pravidelne vyskytuje v spodnej časti vápencov. V pruhu výskytov Fe rúd medzi Lúčkou a Bôrkou sa v minulosti ťažilo.

2. Hematit, ložisko: Submarinné exhalačno-sedimentárne ložiská, lokalita: Bôrka – Slovenská republika, poznámka: Stratiformné oxidické Fe rudy, skriňa č.: 25, por.číslo vzorky: 2.

Zaradenie výskytov Fe rúd v oblasti Lúčka-Bôrka k stratiformným oxidickým rudám je dosť problematické a urobilo sa tak pre prevládajúci hematitový typ zrudnenia (Gabriela). Výskyty sa nachádzajú na rozhraní paleozoika a mezozoika. Ruda v horninách meliatskej skupiny tvorí hniezda vyplnené sideritom, ankeritom a hematitom. Vo vápencoch stred.triasu silického príkrovu v nadloží meliatskej skupiny zrudnenie reprezentujú hniezda a nepravidelné šošovky celistvého hematitu. Zrudnenie sa dosť pravidelne vyskytuje v spodnej časti vápencov. V pruhu výskytov Fe rúd medzi Lúčkou a Bôrkou sa v minulosti ťažilo.

3. Hematit, ložisko: Submarinné exhalačno-sedimentárne ložiská, lokalita: Folkmárska skala – Slovenská republika, poznámka: Stratiformné oxidické Fe rudy, skriňa č.: 25, por.číslo vzorky: 3.

V priestore Veľkého Folkmára sú známe tri lokality sedimentárnych Fe rúd, ktoré sa v rokoch 1906-1910 čiastočne ťažili. Hematitové ložisko sa viaže na kremité brekcie fácie verukána, ktorých tmel tvorí prevažne hematit a iba vo veľmi malej miere je ílovito-kremitý. Zrudnenie lokality Švablica je v podloží vápencovo-dolomitickej synklinálne ohnutej kryhy s celkovým sklonom na JJV. Podložie tvoria bridlice verfénskej fácie. Mocnosť ložísk je premenlivá, na okrajoch vápencovo-dolomitickej trosky má 20-30 m, smerom pod dosku stráca na mocnosti. Zrudnená poloha má drobovo-brekciovitú povahu. Tmel je kremitý, kremito-ílovitý a hematitický.Hlavným minerálom je hematit.

4. Hematit, ložisko: Submarinné exhalačno-sedimentárne ložiská, lokalita: Veľký Folkmár, Švablica – Slovenská republika, poznámka: Stratiformné oxidické Fe rudy, skriňa č.: 25, por.číslo vzorky: 4.

V priestore Veľkého Folkmára sú známe tri lokality sedimentárnych Fe rúd, ktoré sa v rokoch 1906-1910 čiastočne ťažili. Hematitové ložisko sa viaže na kremité brekcie fácie verukána, ktorých tmel tvorí prevažne hematit a iba vo veľmi malej miere je ílovito-kremitý. Zrudnenie lokality Švablica je v podloží vápencovo-dolomitickej synklinálne ohnutej kryhy s celkovým sklonom na JJV. Podložie tvoria bridlice verfénskej fácie. Mocnosť ložísk je premenlivá, na okrajoch vápencovo-dolomitickej trosky má 20-30 m, smerom pod dosku stráca na mocnosti. Zrudnená poloha má drobovo-brekciovitú povahu. Tmel je kremitý, kremito-ílovitý a hematitický.Hlavným minerálom je hematit.

5. Hematit, ložisko: Submarinné exhalačno-sedimentárne ložiská, lokalita: Folkmárska skala – Slovenská republika, poznámka: Stratiformné oxidické Fe rudy, skriňa č.: 25, por.číslo vzorky: 5.

V priestore Veľkého Folkmára sú známe tri lokality sedimentárnych Fe rúd, ktoré sa v rokoch 1906-1910 čiastočne ťažili. Hematitové ložisko sa viaže na kremité brekcie fácie verukána, ktorých tmel tvorí prevažne hematit a iba vo veľmi malej miere je ílovito-kremitý. Zrudnenie lokality Švablica je v podloží vápencovo-dolomitickej synklinálne ohnutej kryhy s celkovým sklonom na JJV. Podložie tvoria bridlice verfénskej fácie. Mocnosť ložísk je premenlivá, na okrajoch vápencovo-dolomitickej trosky má 20-30 m, smerom pod dosku stráca na mocnosti. Zrudnená poloha má drobovo-brekciovitú povahu. Tmel je kremitý, kremito-ílovitý a hematitický.Hlavným minerálom je hematit.

6. Rodonit, ložisko: Submarinné exhalačno-sedimentárne ložiská, lokalita: Čučma – Slovenská republika, poznámka: Stratiformné Mn rudy, skriňa č.: 25, por.číslo vzorky: 6.

Výskyty stratiformných mangánových rúd sa viažu na pruh čiernych fylitov a lyditov staršieho paleozoika humelského príkrovu s malými šošovkami kryštalického vápenca, ktorý sa tiahne JZ od Betliara cez S okraj Čučmy do údolia Bystrého potoka na SZ od Smolníka.V karbonátoch, ale najmä v nadloží sa nachádza pestrý vulkanický komplex s bázickým a kyslým vulkanizmom. Fe-Mn karbonáty sú vždy silno budinované a tektonicky rozvlečené po prešmykových plochách, majú veľmi premenlivú mocnosť a nepravidelné rozmiestnenie, preto sa ťažbe Mn rúd nevenovala väčšia pozornosť. Mangánové rudy sú známe z troch oblastí: Betliar-Turecká, Čučma a Bystrý potok. Ložisko pri Čučme bolo otvorené starými banskými prácami len do hĺbky niekoľko desiatok metrov. V primárnej zóne ložiska prevláda rodonit, zriedkavejší je rodochrozit a kremeň. Magnetiti tvorí v rude osobitnú polohu mocnú 20 cm. Ďalej sa v rude nachádza granát, tremolit, pyrit, akcesoricky chalkopyrit, arzenopyrit, galenit, barit.V oxidačnej zóne sa ruda premenila na zmes oxidov Mn (pyroluzit, psilomelán, manganit).

7. Jamesonit, pyrit, kremeň, siderit, ložisko: Hydrotermálnometasomatické ložiská, lokalita: Nižná Slaná, ložisko Manó – Slovenská republika, poznámka: Ložiská metasomatického sideritu a ankeritu, skriňa č.: 25, por.číslo vzorky: 7.

Ložiská a výskyty stratiformného metasomatického sideritu a ankeritu sa vyskytujú v mladšom a v staršom paleozoiku gemerika.Ložiskové územie Nižná Slaná-Kobeliarovo sa stalo najvýznamnejšou bázou Fe rúd v SGR. Patrí do ankeritového pásma Hanková-Volovec-Holec do betliarskeho súvrstvia staršieho paleozoika (súvrstvie čiernych fylitov).Základnou tektonickou štruktúrou rudného poľa je asymetrická antiklinála. Jej jadro tvorí súvrstvie čiernych fylitov s karbonátmi, kým porfyroidy v okrajových častiach antiklinály sú podložné a nadložné. Vlastné produktívne-holecké vrstvy-s telesami metasomaticky zmenených karbonátov tvoria sivé a čierne fylity a čierne fylity s polohami lyditov. Podstatnou časťou súvrstvia sú karbonáty (kryšt.vápenec, dolomit, ankerit až siderit)). Nižnoslanské ložisko je všeobecne považované za hydrotermálnometasomatické. Hlavnú masu ložiska tvorí metasomatický ankerit a siderit (1.základný metasomatický siderit, 2.žilný siderit). Siderit je vysokoželeznatý a má aj zvýšený obsah MnO. Z ložiska sa identifikovali minerály: siderit, ankerit, kremeň, sericit, pyrit, arzenopyrit, gersdorffit, chalkopyrit, ullmanit, dolomit, pyrotit, pentlandit,millerit, violarit, markazit, magnetit, sfalerit, tetraedrit, bournonit, jamesonit, boulangerit, kalcit, rutil, zirkón, grafit, turmalín, hematit, kaolinit, malachit, azurit, melanterit, evansit, barit. V okolí porúch sa vyskytla impregnácia cinabaritu, ale aj rýdza ortuť. Baňa je aj v súčasnosti v prevádzke.

8. Siderit, ankerit, ložisko: Hydrotermálnometasomatické ložiská, lokalita: Nižná Slaná, ložisko Manó – Slovenská republika, poznámka: Ložiská metasomatického sideritu a ankeritu, skriňa č.: 25, por.číslo vzorky: 8.

Ložiská a výskyty stratiformného metasomatického sideritu a ankeritu sa vyskytujú v mladšom a v staršom paleozoiku gemerika.Ložiskové územie Nižná Slaná-Kobeliarovo sa stalo najvýznamnejšou bázou Fe rúd v SGR. Patrí do ankeritového pásma Hanková-Volovec-Holec do betliarskeho súvrstvia staršieho paleozoika (súvrstvie čiernych fylitov).Základnou tektonickou štruktúrou rudného poľa je asymetrická antiklinála. Jej jadro tvorí súvrstvie čiernych fylitov s karbonátmi, kým porfyroidy v okrajových častiach antiklinály sú podložné a nadložné. Vlastné produktívne-holecké vrstvy-s telesami metasomaticky zmenených karbonátov tvoria sivé a čierne fylity a čierne fylity s polohami lyditov. Podstatnou časťou súvrstvia sú karbonáty (kryšt.vápenec, dolomit, ankerit až siderit)). Nižnoslanské ložisko je všeobecne považované za hydrotermálnometasomatické. Hlavnú masu ložiska tvorí metasomatický ankerit a siderit (1.základný metasomatický siderit, 2.žilný siderit). Siderit je vysokoželeznatý a má aj zvýšený obsah MnO. Z ložiska sa identifikovali minerály: siderit, ankerit, kremeň, sericit, pyrit, arzenopyrit, gersdorffit, chalkopyrit, ullmanit, dolomit, pyrotit, pentlandit,millerit, violarit, markazit, magnetit, sfalerit, tetraedrit, bournonit, jamesonit, boulangerit, kalcit, rutil, zirkón, grafit, turmalín, hematit, kaolinit, malachit, azurit, melanterit, evansit, barit. V okolí porúch sa vyskytla impregnácia cinabaritu, ale aj rýdza ortuť. Baňa je aj v súčasnosti v prevádzke.

9. Siderit, ankerit, boulangerit, ložisko: Hydrotermálnometasomatické ložiská, lokalita: Nižná Slaná, ložisko Manó – Slovenská republika, poznámka: Ložiská metasomatického sideritu a ankeritu, skriňa č.: 25, por.číslo vzorky: 9.

Ložiská a výskyty stratiformného metasomatického sideritu a ankeritu sa vyskytujú v mladšom a v staršom paleozoiku gemerika.Ložiskové územie Nižná Slaná-Kobeliarovo sa stalo najvýznamnejšou bázou Fe rúd v SGR. Patrí do ankeritového pásma Hanková-Volovec-Holec do betliarskeho súvrstvia staršieho paleozoika (súvrstvie čiernych fylitov).Základnou tektonickou štruktúrou rudného poľa je asymetrická antiklinála. Jej jadro tvorí súvrstvie čiernych fylitov s karbonátmi, kým porfyroidy v okrajových častiach antiklinály sú podložné a nadložné. Vlastné produktívne-holecké vrstvy-s telesami metasomaticky zmenených karbonátov tvoria sivé a čierne fylity a čierne fylity s polohami lyditov. Podstatnou časťou súvrstvia sú karbonáty (kryšt.vápenec, dolomit, ankerit až siderit)). Nižnoslanské ložisko je všeobecne považované za hydrotermálnometasomatické. Hlavnú masu ložiska tvorí metasomatický ankerit a siderit (1.základný metasomatický siderit, 2.žilný siderit). Siderit je vysokoželeznatý a má aj zvýšený obsah MnO. Z ložiska sa identifikovali minerály: siderit, ankerit, kremeň, sericit, pyrit, arzenopyrit, gersdorffit, chalkopyrit, ullmanit, dolomit, pyrotit, pentlandit,millerit, violarit, markazit, magnetit, sfalerit, tetraedrit, bournonit, jamesonit, boulangerit, kalcit, rutil, zirkón, grafit, turmalín, hematit, kaolinit, malachit, azurit, melanterit, evansit, barit. V okolí porúch sa vyskytla impregnácia cinabaritu, ale aj rýdza ortuť. Baňa je aj v súčasnosti v prevádzke.

10. Kremeň, ankerit, pyrit, tetraedrit, cinabarit, ložisko: Hydrotermálnometasomatické ložiská, lokalita: Nižná Slaná, ložisko Manó – Slovenská republika, poznámka: Ložiská metasomatického sideritu a ankeritu, skriňa č.: 25, por.číslo vzorky: 10.

Ložiská a výskyty stratiformného metasomatického sideritu a ankeritu sa vyskytujú v mladšom a v staršom paleozoiku gemerika.Ložiskové územie Nižná Slaná-Kobeliarovo sa stalo najvýznamnejšou bázou Fe rúd v SGR. Patrí do ankeritového pásma Hanková-Volovec-Holec do betliarskeho súvrstvia staršieho paleozoika (súvrstvie čiernych fylitov).Základnou tektonickou štruktúrou rudného poľa je asymetrická antiklinála. Jej jadro tvorí súvrstvie čiernych fylitov s karbonátmi, kým porfyroidy v okrajových častiach antiklinály sú podložné a nadložné. Vlastné produktívne-holecké vrstvy-s telesami metasomaticky zmenených karbonátov tvoria sivé a čierne fylity a čierne fylity s polohami lyditov. Podstatnou časťou súvrstvia sú karbonáty (kryšt.vápenec, dolomit, ankerit až siderit)). Nižnoslanské ložisko je všeobecne považované za hydrotermálnometasomatické. Hlavnú masu ložiska tvorí metasomatický ankerit a siderit (1.základný metasomatický siderit, 2.žilný siderit). Siderit je vysokoželeznatý a má aj zvýšený obsah MnO. Z ložiska sa identifikovali minerály: siderit, ankerit, kremeň, sericit, pyrit, arzenopyrit, gersdorffit, chalkopyrit, ullmanit, dolomit, pyrotit, pentlandit,millerit, violarit, markazit, magnetit, sfalerit, tetraedrit, bournonit, jamesonit, boulangerit, kalcit, rutil, zirkón, grafit, turmalín, hematit, kaolinit, malachit, azurit, melanterit, evansit, barit. V okolí porúch sa vyskytla impregnácia cinabaritu, ale aj rýdza ortuť. Baňa je aj v súčasnosti v prevádzke.

11. Siderit, ložisko: Hydrotermálnometasomatické ložiská, lokalita: Nižná Slaná, ložisko Manó – Slovenská republika, poznámka: Ložiská metasomatického sideritu a ankeritu, skriňa č.: 25, por.číslo vzorky: 11.

Ložiská a výskyty stratiformného metasomatického sideritu a ankeritu sa vyskytujú v mladšom a v staršom paleozoiku gemerika.Ložiskové územie Nižná Slaná-Kobeliarovo sa stalo najvýznamnejšou bázou Fe rúd v SGR. Patrí do ankeritového pásma Hanková-Volovec-Holec do betliarskeho súvrstvia staršieho paleozoika (súvrstvie čiernych fylitov).Základnou tektonickou štruktúrou rudného poľa je asymetrická antiklinála. Jej jadro tvorí súvrstvie čiernych fylitov s karbonátmi, kým porfyroidy v okrajových častiach antiklinály sú podložné a nadložné. Vlastné produktívne-holecké vrstvy-s telesami metasomaticky zmenených karbonátov tvoria sivé a čierne fylity a čierne fylity s polohami lyditov. Podstatnou časťou súvrstvia sú karbonáty (kryšt.vápenec, dolomit, ankerit až siderit)). Nižnoslanské ložisko je všeobecne považované za hydrotermálnometasomatické. Hlavnú masu ložiska tvorí metasomatický ankerit a siderit (1.základný metasomatický siderit, 2.žilný siderit). Siderit je vysokoželeznatý a má aj zvýšený obsah MnO. Z ložiska sa identifikovali minerály: siderit, ankerit, kremeň, sericit, pyrit, arzenopyrit, gersdorffit, chalkopyrit, ullmanit, dolomit, pyrotit, pentlandit,millerit, violarit, markazit, magnetit, sfalerit, tetraedrit, bournonit, jamesonit, boulangerit, kalcit, rutil, zirkón, grafit, turmalín, hematit, kaolinit, malachit, azurit, melanterit, evansit, barit. V okolí porúch sa vyskytla impregnácia cinabaritu, ale aj rýdza ortuť. Baňa je aj v súčasnosti v prevádzke.

12. Siderit, pyrit, ložisko: Hydrotermálnometasomatické ložiská, lokalita: Nižná Slaná, ložisko Manó – Slovenská republika, poznámka: Ložiská metasomatického sideritu a ankeritu, skriňa č.: 25, por.číslo vzorky: 12.

Ložiská a výskyty stratiformného metasomatického sideritu a ankeritu sa vyskytujú v mladšom a v staršom paleozoiku gemerika.Ložiskové územie Nižná Slaná-Kobeliarovo sa stalo najvýznamnejšou bázou Fe rúd v SGR. Patrí do ankeritového pásma Hanková-Volovec-Holec do betliarskeho súvrstvia staršieho paleozoika (súvrstvie čiernych fylitov).Základnou tektonickou štruktúrou rudného poľa je asymetrická antiklinála. Jej jadro tvorí súvrstvie čiernych fylitov s karbonátmi, kým porfyroidy v okrajových častiach antiklinály sú podložné a nadložné. Vlastné produktívne-holecké vrstvy-s telesami metasomaticky zmenených karbonátov tvoria sivé a čierne fylity a čierne fylity s polohami lyditov. Podstatnou časťou súvrstvia sú karbonáty (kryšt.vápenec, dolomit, ankerit až siderit)). Nižnoslanské ložisko je všeobecne považované za hydrotermálnometasomatické. Hlavnú masu ložiska tvorí metasomatický ankerit a siderit (1.základný metasomatický siderit, 2.žilný siderit). Siderit je vysokoželeznatý a má aj zvýšený obsah MnO. Z ložiska sa identifikovali minerály: siderit, ankerit, kremeň, sericit, pyrit, arzenopyrit, gersdorffit, chalkopyrit, ullmanit, dolomit, pyrotit, pentlandit,millerit, violarit, markazit, magnetit, sfalerit, tetraedrit, bournonit, jamesonit, boulangerit, kalcit, rutil, zirkón, grafit, turmalín, hematit, kaolinit, malachit, azurit, melanterit, evansit, barit. V okolí porúch sa vyskytla impregnácia cinabaritu, ale aj rýdza ortuť. Baňa je aj v súčasnosti v prevádzke.

13. Siderit, ložisko: Hydrotermálnometasomatické ložiská, lokalita: Nižná Slaná – Slovenská republika, poznámka: Ložiská metasomatického sideritu a ankeritu, skriňa č.: 25, por.číslo vzorky: 13.

Ložiská a výskyty stratiformného metasomatického sideritu a ankeritu sa vyskytujú v mladšom a v staršom paleozoiku gemerika.Ložiskové územie Nižná Slaná-Kobeliarovo sa stalo najvýznamnejšou bázou Fe rúd v SGR. Patrí do ankeritového pásma Hanková-Volovec-Holec do betliarskeho súvrstvia staršieho paleozoika (súvrstvie čiernych fylitov).Základnou tektonickou štruktúrou rudného poľa je asymetrická antiklinála. Jej jadro tvorí súvrstvie čiernych fylitov s karbonátmi, kým porfyroidy v okrajových častiach antiklinály sú podložné a nadložné. Vlastné produktívne-holecké vrstvy-s telesami metasomaticky zmenených karbonátov tvoria sivé a čierne fylity a čierne fylity s polohami lyditov. Podstatnou časťou súvrstvia sú karbonáty (kryšt.vápenec, dolomit, ankerit až siderit)). Nižnoslanské ložisko je všeobecne považované za hydrotermálnometasomatické. Hlavnú masu ložiska tvorí metasomatický ankerit a siderit (1.základný metasomatický siderit, 2.žilný siderit). Siderit je vysokoželeznatý a má aj zvýšený obsah MnO. Z ložiska sa identifikovali minerály: siderit, ankerit, kremeň, sericit, pyrit, arzenopyrit, gersdorffit, chalkopyrit, ullmanit, dolomit, pyrotit, pentlandit,millerit, violarit, markazit, magnetit, sfalerit, tetraedrit, bournonit, jamesonit, boulangerit, kalcit, rutil, zirkón, grafit, turmalín, hematit, kaolinit, malachit, azurit, melanterit, evansit, barit. V okolí porúch sa vyskytla impregnácia cinabaritu, ale aj rýdza ortuť. Baňa je aj v súčasnosti v prevádzke.

14. Siderit, ložisko: Hydrotermálnometasomatické ložiská, lokalita: Nižná Slaná – Slovenská republika, poznámka: Ložiská metasomatického sideritu a ankeritu, skriňa č.: 25, por.číslo vzorky: 14.

Ložiská a výskyty stratiformného metasomatického sideritu a ankeritu sa vyskytujú v mladšom a v staršom paleozoiku gemerika.Ložiskové územie Nižná Slaná-Kobeliarovo sa stalo najvýznamnejšou bázou Fe rúd v SGR. Patrí do ankeritového pásma Hanková-Volovec-Holec do betliarskeho súvrstvia staršieho paleozoika (súvrstvie čiernych fylitov).Základnou tektonickou štruktúrou rudného poľa je asymetrická antiklinála. Jej jadro tvorí súvrstvie čiernych fylitov s karbonátmi, kým porfyroidy v okrajových častiach antiklinály sú podložné a nadložné. Vlastné produktívne-holecké vrstvy-s telesami metasomaticky zmenených karbonátov tvoria sivé a čierne fylity a čierne fylity s polohami lyditov. Podstatnou časťou súvrstvia sú karbonáty (kryšt.vápenec, dolomit, ankerit až siderit)). Nižnoslanské ložisko je všeobecne považované za hydrotermálnometasomatické. Hlavnú masu ložiska tvorí metasomatický ankerit a siderit (1.základný metasomatický siderit, 2.žilný siderit). Siderit je vysokoželeznatý a má aj zvýšený obsah MnO. Z ložiska sa identifikovali minerály: siderit, ankerit, kremeň, sericit, pyrit, arzenopyrit, gersdorffit, chalkopyrit, ullmanit, dolomit, pyrotit, pentlandit,millerit, violarit, markazit, magnetit, sfalerit, tetraedrit, bournonit, jamesonit, boulangerit, kalcit, rutil, zirkón, grafit, turmalín, hematit, kaolinit, malachit, azurit, melanterit, evansit, barit. V okolí porúch sa vyskytla impregnácia cinabaritu, ale aj rýdza ortuť. Baňa je aj v súčasnosti v prevádzke.

15. Siderit, ložisko: Hydrotermálnometasomatické ložiská, lokalita: Nižná Slaná – Slovenská republika, poznámka: Ložiská metasomatického sideritu a ankeritu, skriňa č.: 25, por.číslo vzorky: 15.

Ložiská a výskyty stratiformného metasomatického sideritu a ankeritu sa vyskytujú v mladšom a v staršom paleozoiku gemerika.Ložiskové územie Nižná Slaná-Kobeliarovo sa stalo najvýznamnejšou bázou Fe rúd v SGR. Patrí do ankeritového pásma Hanková-Volovec-Holec do betliarskeho súvrstvia staršieho paleozoika (súvrstvie čiernych fylitov).Základnou tektonickou štruktúrou rudného poľa je asymetrická antiklinála. Jej jadro tvorí súvrstvie čiernych fylitov s karbonátmi, kým porfyroidy v okrajových častiach antiklinály sú podložné a nadložné. Vlastné produktívne-holecké vrstvy-s telesami metasomaticky zmenených karbonátov tvoria sivé a čierne fylity a čierne fylity s polohami lyditov. Podstatnou časťou súvrstvia sú karbonáty (kryšt.vápenec, dolomit, ankerit až siderit)). Nižnoslanské ložisko je všeobecne považované za hydrotermálnometasomatické. Hlavnú masu ložiska tvorí metasomatický ankerit a siderit (1.základný metasomatický siderit, 2.žilný siderit). Siderit je vysokoželeznatý a má aj zvýšený obsah MnO. Z ložiska sa identifikovali minerály: siderit, ankerit, kremeň, sericit, pyrit, arzenopyrit, gersdorffit, chalkopyrit, ullmanit, dolomit, pyrotit, pentlandit,millerit, violarit, markazit, magnetit, sfalerit, tetraedrit, bournonit, jamesonit, boulangerit, kalcit, rutil, zirkón, grafit, turmalín, hematit, kaolinit, malachit, azurit, melanterit, evansit, barit. V okolí porúch sa vyskytla impregnácia cinabaritu, ale aj rýdza ortuť. Baňa je aj v súčasnosti v prevádzke.

16. Ankerit, ložisko: Hydrotermálnometasomatické ložiská, lokalita: Nižná Slaná – Slovenská republika, poznámka: Ložiská metasomatického sideritu a ankeritu, skriňa č.: 25, por.číslo vzorky: 16.

Ložiská a výskyty stratiformného metasomatického sideritu a ankeritu sa vyskytujú v mladšom a v staršom paleozoiku gemerika.Ložiskové územie Nižná Slaná-Kobeliarovo sa stalo najvýznamnejšou bázou Fe rúd v SGR. Patrí do ankeritového pásma Hanková-Volovec-Holec do betliarskeho súvrstvia staršieho paleozoika (súvrstvie čiernych fylitov).Základnou tektonickou štruktúrou rudného poľa je asymetrická antiklinála. Jej jadro tvorí súvrstvie čiernych fylitov s karbonátmi, kým porfyroidy v okrajových častiach antiklinály sú podložné a nadložné. Vlastné produktívne-holecké vrstvy-s telesami metasomaticky zmenených karbonátov tvoria sivé a čierne fylity a čierne fylity s polohami lyditov. Podstatnou časťou súvrstvia sú karbonáty (kryšt.vápenec, dolomit, ankerit až siderit)). Nižnoslanské ložisko je všeobecne považované za hydrotermálnometasomatické. Hlavnú masu ložiska tvorí metasomatický ankerit a siderit (1.základný metasomatický siderit, 2.žilný siderit). Siderit je vysokoželeznatý a má aj zvýšený obsah MnO. Z ložiska sa identifikovali minerály: siderit, ankerit, kremeň, sericit, pyrit, arzenopyrit, gersdorffit, chalkopyrit, ullmanit, dolomit, pyrotit, pentlandit,millerit, violarit, markazit, magnetit, sfalerit, tetraedrit, bournonit, jamesonit, boulangerit, kalcit, rutil, zirkón, grafit, turmalín, hematit, kaolinit, malachit, azurit, melanterit, evansit, barit. V okolí porúch sa vyskytla impregnácia cinabaritu, ale aj rýdza ortuť. Baňa je aj v súčasnosti v prevádzke.

17. Siderit, ložisko: Hydrotermálnometasomatické ložiská, lokalita: Nižná Slaná, ložisko Manó – Slovenská republika, poznámka: Ložiská metasomatického sideritu a ankeritu, skriňa č.: 25, por.číslo vzorky: 17.

Ložiská a výskyty stratiformného metasomatického sideritu a ankeritu sa vyskytujú v mladšom a v staršom paleozoiku gemerika.Ložiskové územie Nižná Slaná-Kobeliarovo sa stalo najvýznamnejšou bázou Fe rúd v SGR. Patrí do ankeritového pásma Hanková-Volovec-Holec do betliarskeho súvrstvia staršieho paleozoika (súvrstvie čiernych fylitov).Základnou tektonickou štruktúrou rudného poľa je asymetrická antiklinála. Jej jadro tvorí súvrstvie čiernych fylitov s karbonátmi, kým porfyroidy v okrajových častiach antiklinály sú podložné a nadložné. Vlastné produktívne-holecké vrstvy-s telesami metasomaticky zmenených karbonátov tvoria sivé a čierne fylity a čierne fylity s polohami lyditov. Podstatnou časťou súvrstvia sú karbonáty (kryšt.vápenec, dolomit, ankerit až siderit)). Nižnoslanské ložisko je všeobecne považované za hydrotermálnometasomatické. Hlavnú masu ložiska tvorí metasomatický ankerit a siderit (1.základný metasomatický siderit, 2.žilný siderit). Siderit je vysokoželeznatý a má aj zvýšený obsah MnO. Z ložiska sa identifikovali minerály: siderit, ankerit, kremeň, sericit, pyrit, arzenopyrit, gersdorffit, chalkopyrit, ullmanit, dolomit, pyrotit, pentlandit,millerit, violarit, markazit, magnetit, sfalerit, tetraedrit, bournonit, jamesonit, boulangerit, kalcit, rutil, zirkón, grafit, turmalín, hematit, kaolinit, malachit, azurit, melanterit, evansit, barit. V okolí porúch sa vyskytla impregnácia cinabaritu, ale aj rýdza ortuť. Baňa je aj v súčasnosti v prevádzke.

18. Ankerit, ložisko: Hydrotermálnometasomatické ložiská, lokalita: Gemerská Poloma – Slovenská republika, poznámka: Ložiská metasomatického sideritu a ankeritu, skriňa č.: 25, por.číslo vzorky: 18.

Ložiská a výskyty stratiformného metasomatického sideritu a ankeritu sa vyskytujú v mladšom a v staršom paleozoiku gemerika.Ložiskové územie Nižná Slaná-Kobeliarovo sa stalo najvýznamnejšou bázou Fe rúd v SGR. Patrí do ankeritového pásma Hanková-Volovec-Holec do betliarskeho súvrstvia staršieho paleozoika (súvrstvie čiernych fylitov).Základnou tektonickou štruktúrou rudného poľa je asymetrická antiklinála. Jej jadro tvorí súvrstvie čiernych fylitov s karbonátmi, kým porfyroidy v okrajových častiach antiklinály sú podložné a nadložné. Vlastné produktívne-holecké vrstvy-s telesami metasomaticky zmenených karbonátov tvoria sivé a čierne fylity a čierne fylity s polohami lyditov. Podstatnou časťou súvrstvia sú karbonáty (kryšt.vápenec, dolomit, ankerit až siderit)). Nižnoslanské ložisko je všeobecne považované za hydrotermálnometasomatické. Hlavnú masu ložiska tvorí metasomatický ankerit a siderit (1.základný metasomatický siderit, 2.žilný siderit). Siderit je vysokoželeznatý a má aj zvýšený obsah MnO. Z ložiska sa identifikovali minerály: siderit, ankerit, kremeň, sericit, pyrit, arzenopyrit, gersdorffit, chalkopyrit, ullmanit, dolomit, pyrotit, pentlandit,millerit, violarit, markazit, magnetit, sfalerit, tetraedrit, bournonit, jamesonit, boulangerit, kalcit, rutil, zirkón, grafit, turmalín, hematit, kaolinit, malachit, azurit, melanterit, evansit, barit. V okolí porúch sa vyskytla impregnácia cinabaritu, ale aj rýdza ortuť. Baňa je aj v súčasnosti v prevádzke.

19. Limonit, ložisko: Hydrotermálnometasomatické ložiská, lokalita: Nižná Slaná – Slovenská republika, poznámka: Ložiská metasomatického sideritu a ankeritu, skriňa č.: 25, por.číslo vzorky: 19.

Ložiská a výskyty stratiformného metasomatického sideritu a ankeritu sa vyskytujú v mladšom a v staršom paleozoiku gemerika.Ložiskové územie Nižná Slaná-Kobeliarovo sa stalo najvýznamnejšou bázou Fe rúd v SGR. Patrí do ankeritového pásma Hanková-Volovec-Holec do betliarskeho súvrstvia staršieho paleozoika (súvrstvie čiernych fylitov).Základnou tektonickou štruktúrou rudného poľa je asymetrická antiklinála. Jej jadro tvorí súvrstvie čiernych fylitov s karbonátmi, kým porfyroidy v okrajových častiach antiklinály sú podložné a nadložné. Vlastné produktívne-holecké vrstvy-s telesami metasomaticky zmenených karbonátov tvoria sivé a čierne fylity a čierne fylity s polohami lyditov. Podstatnou časťou súvrstvia sú karbonáty (kryšt.vápenec, dolomit, ankerit až siderit)). Nižnoslanské ložisko je všeobecne považované za hydrotermálnometasomatické. Hlavnú masu ložiska tvorí metasomatický ankerit a siderit (1.základný metasomatický siderit, 2.žilný siderit). Siderit je vysokoželeznatý a má aj zvýšený obsah MnO. Z ložiska sa identifikovali minerály: siderit, ankerit, kremeň, sericit, pyrit, arzenopyrit, gersdorffit, chalkopyrit, ullmanit, dolomit, pyrotit, pentlandit,millerit, violarit, markazit, magnetit, sfalerit, tetraedrit, bournonit, jamesonit, boulangerit, kalcit, rutil, zirkón, grafit, turmalín, hematit, kaolinit, malachit, azurit, melanterit, evansit, barit. V okolí porúch sa vyskytla impregnácia cinabaritu, ale aj rýdza ortuť. Baňa je aj v súčasnosti v prevádzke.

20. Kremeň, siderit, tetraedrit, ložisko: Hydrotermálnometasomatické ložiská, lokalita: Nižná Slaná, ložisko Manó – Slovenská republika, poznámka: Ložiská metasomatického sideritu a ankeritu, skriňa č.: 25, por.číslo vzorky: 20.

Ložiská a výskyty stratiformného metasomatického sideritu a ankeritu sa vyskytujú v mladšom a v staršom paleozoiku gemerika.Ložiskové územie Nižná Slaná-Kobeliarovo sa stalo najvýznamnejšou bázou Fe rúd v SGR. Patrí do ankeritového pásma Hanková-Volovec-Holec do betliarskeho súvrstvia staršieho paleozoika (súvrstvie čiernych fylitov).Základnou tektonickou štruktúrou rudného poľa je asymetrická antiklinála. Jej jadro tvorí súvrstvie čiernych fylitov s karbonátmi, kým porfyroidy v okrajových častiach antiklinály sú podložné a nadložné. Vlastné produktívne-holecké vrstvy-s telesami metasomaticky zmenených karbonátov tvoria sivé a čierne fylity a čierne fylity s polohami lyditov. Podstatnou časťou súvrstvia sú karbonáty (kryšt.vápenec, dolomit, ankerit až siderit)). Nižnoslanské ložisko je všeobecne považované za hydrotermálnometasomatické. Hlavnú masu ložiska tvorí metasomatický ankerit a siderit (1.základný metasomatický siderit, 2.žilný siderit). Siderit je vysokoželeznatý a má aj zvýšený obsah MnO. Z ložiska sa identifikovali minerály: siderit, ankerit, kremeň, sericit, pyrit, arzenopyrit, gersdorffit, chalkopyrit, ullmanit, dolomit, pyrotit, pentlandit,millerit, violarit, markazit, magnetit, sfalerit, tetraedrit, bournonit, jamesonit, boulangerit, kalcit, rutil, zirkón, grafit, turmalín, hematit, kaolinit, malachit, azurit, melanterit, evansit, barit. V okolí porúch sa vyskytla impregnácia cinabaritu, ale aj rýdza ortuť. Baňa je aj v súčasnosti v prevádzke.

21. Siderit, ložisko: Hydrotermálnometasomatické ložiská, lokalita: Nižná Slaná, ložisko Ignác – Slovenská republika, poznámka: Ložiská metasomatického sideritu a ankeritu, skriňa č.: 25, por.číslo vzorky: 21.

Ložiská a výskyty stratiformného metasomatického sideritu a ankeritu sa vyskytujú v mladšom a v staršom paleozoiku gemerika.Ložiskové územie Nižná Slaná-Kobeliarovo sa stalo najvýznamnejšou bázou Fe rúd v SGR. Patrí do ankeritového pásma Hanková-Volovec-Holec do betliarskeho súvrstvia staršieho paleozoika (súvrstvie čiernych fylitov).Základnou tektonickou štruktúrou rudného poľa je asymetrická antiklinála. Jej jadro tvorí súvrstvie čiernych fylitov s karbonátmi, kým porfyroidy v okrajových častiach antiklinály sú podložné a nadložné. Vlastné produktívne-holecké vrstvy-s telesami metasomaticky zmenených karbonátov tvoria sivé a čierne fylity a čierne fylity s polohami lyditov. Podstatnou časťou súvrstvia sú karbonáty (kryšt.vápenec, dolomit, ankerit až siderit)). Nižnoslanské ložisko je všeobecne považované za hydrotermálnometasomatické. Hlavnú masu ložiska tvorí metasomatický ankerit a siderit (1.základný metasomatický siderit, 2.žilný siderit). Siderit je vysokoželeznatý a má aj zvýšený obsah MnO. Z ložiska sa identifikovali minerály: siderit, ankerit, kremeň, sericit, pyrit, arzenopyrit, gersdorffit, chalkopyrit, ullmanit, dolomit, pyrotit, pentlandit,millerit, violarit, markazit, magnetit, sfalerit, tetraedrit, bournonit, jamesonit, boulangerit, kalcit, rutil, zirkón, grafit, turmalín, hematit, kaolinit, malachit, azurit, melanterit, evansit, barit. V okolí porúch sa vyskytla impregnácia cinabaritu, ale aj rýdza ortuť. Baňa je aj v súčasnosti v prevádzke.

22. Siderit, ložisko: Hydrotermálnometasomatické ložiská, lokalita: Nižná Slaná, ložisko Manó – Slovenská republika, poznámka: Ložiská metasomatického sideritu a ankeritu, skriňa č.: 25, por.číslo vzorky: 22.

Ložiská a výskyty stratiformného metasomatického sideritu a ankeritu sa vyskytujú v mladšom a v staršom paleozoiku gemerika.Ložiskové územie Nižná Slaná-Kobeliarovo sa stalo najvýznamnejšou bázou Fe rúd v SGR. Patrí do ankeritového pásma Hanková-Volovec-Holec do betliarskeho súvrstvia staršieho paleozoika (súvrstvie čiernych fylitov).Základnou tektonickou štruktúrou rudného poľa je asymetrická antiklinála. Jej jadro tvorí súvrstvie čiernych fylitov s karbonátmi, kým porfyroidy v okrajových častiach antiklinály sú podložné a nadložné. Vlastné produktívne-holecké vrstvy-s telesami metasomaticky zmenených karbonátov tvoria sivé a čierne fylity a čierne fylity s polohami lyditov. Podstatnou časťou súvrstvia sú karbonáty (kryšt.vápenec, dolomit, ankerit až siderit)). Nižnoslanské ložisko je všeobecne považované za hydrotermálnometasomatické. Hlavnú masu ložiska tvorí metasomatický ankerit a siderit (1.základný metasomatický siderit, 2.žilný siderit). Siderit je vysokoželeznatý a má aj zvýšený obsah MnO. Z ložiska sa identifikovali minerály: siderit, ankerit, kremeň, sericit, pyrit, arzenopyrit, gersdorffit, chalkopyrit, ullmanit, dolomit, pyrotit, pentlandit,millerit, violarit, markazit, magnetit, sfalerit, tetraedrit, bournonit, jamesonit, boulangerit, kalcit, rutil, zirkón, grafit, turmalín, hematit, kaolinit, malachit, azurit, melanterit, evansit, barit. V okolí porúch sa vyskytla impregnácia cinabaritu, ale aj rýdza ortuť. Baňa je aj v súčasnosti v prevádzke.

23. Pyrit, kremeň, ložisko: Hydrotermálnometasomatické ložiská, lokalita: Nižná Slaná, ložisko Manó – Slovenská republika, poznámka: Ložiská metasomatického sideritu a ankeritu, skriňa č.: 25, por.číslo vzorky: 23.

Ložiská a výskyty stratiformného metasomatického sideritu a ankeritu sa vyskytujú v mladšom a v staršom paleozoiku gemerika.Ložiskové územie Nižná Slaná-Kobeliarovo sa stalo najvýznamnejšou bázou Fe rúd v SGR. Patrí do ankeritového pásma Hanková-Volovec-Holec do betliarskeho súvrstvia staršieho paleozoika (súvrstvie čiernych fylitov).Základnou tektonickou štruktúrou rudného poľa je asymetrická antiklinála. Jej jadro tvorí súvrstvie čiernych fylitov s karbonátmi, kým porfyroidy v okrajových častiach antiklinály sú podložné a nadložné. Vlastné produktívne-holecké vrstvy-s telesami metasomaticky zmenených karbonátov tvoria sivé a čierne fylity a čierne fylity s polohami lyditov. Podstatnou časťou súvrstvia sú karbonáty (kryšt.vápenec, dolomit, ankerit až siderit)). Nižnoslanské ložisko je všeobecne považované za hydrotermálnometasomatické. Hlavnú masu ložiska tvorí metasomatický ankerit a siderit (1.základný metasomatický siderit, 2.žilný siderit). Siderit je vysokoželeznatý a má aj zvýšený obsah MnO. Z ložiska sa identifikovali minerály: siderit, ankerit, kremeň, sericit, pyrit, arzenopyrit, gersdorffit, chalkopyrit, ullmanit, dolomit, pyrotit, pentlandit,millerit, violarit, markazit, magnetit, sfalerit, tetraedrit, bournonit, jamesonit, boulangerit, kalcit, rutil, zirkón, grafit, turmalín, hematit, kaolinit, malachit, azurit, melanterit, evansit, barit. V okolí porúch sa vyskytla impregnácia cinabaritu, ale aj rýdza ortuť. Baňa je aj v súčasnosti v prevádzke.

24. Siderit, ložisko: Hydrotermálnometasomatické ložiská, lokalita: Nižná Slaná – Slovenská republika, poznámka: Ložiská metasomatického sideritu a ankeritu, skriňa č.: 25, por.číslo vzorky: 24.

Ložiská a výskyty stratiformného metasomatického sideritu a ankeritu sa vyskytujú v mladšom a v staršom paleozoiku gemerika.Ložiskové územie Nižná Slaná-Kobeliarovo sa stalo najvýznamnejšou bázou Fe rúd v SGR. Patrí do ankeritového pásma Hanková-Volovec-Holec do betliarskeho súvrstvia staršieho paleozoika (súvrstvie čiernych fylitov).Základnou tektonickou štruktúrou rudného poľa je asymetrická antiklinála. Jej jadro tvorí súvrstvie čiernych fylitov s karbonátmi, kým porfyroidy v okrajových častiach antiklinály sú podložné a nadložné. Vlastné produktívne-holecké vrstvy-s telesami metasomaticky zmenených karbonátov tvoria sivé a čierne fylity a čierne fylity s polohami lyditov. Podstatnou časťou súvrstvia sú karbonáty (kryšt.vápenec, dolomit, ankerit až siderit)). Nižnoslanské ložisko je všeobecne považované za hydrotermálnometasomatické. Hlavnú masu ložiska tvorí metasomatický ankerit a siderit (1.základný metasomatický siderit, 2.žilný siderit). Siderit je vysokoželeznatý a má aj zvýšený obsah MnO. Z ložiska sa identifikovali minerály: siderit, ankerit, kremeň, sericit, pyrit, arzenopyrit, gersdorffit, chalkopyrit, ullmanit, dolomit, pyrotit, pentlandit,millerit, violarit, markazit, magnetit, sfalerit, tetraedrit, bournonit, jamesonit, boulangerit, kalcit, rutil, zirkón, grafit, turmalín, hematit, kaolinit, malachit, azurit, melanterit, evansit, barit. V okolí porúch sa vyskytla impregnácia cinabaritu, ale aj rýdza ortuť. Baňa je aj v súčasnosti v prevádzke.