Skriňa č. 18

1. Siderit, kremeň, pyrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Horný Hrádok – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 18, por.číslo vzorky: 1.

Rudné žily tejto časti gemerika (oblasť Železník-Štítnik) sa od žíl v ostatnom gemeriku zásadne odlišujú. Sú krátke (50-300 m), majú malý hĺbkový dosah, veľmi nepravidelnú morfológiu žilného telesa a tektonicky sú značne porušené. Pre takmer všetky je typické, že ich vrchná časť je premenená na limonitový gosan s reliktmi pôvodného ankeritu a sideritu. Asociácia kremeň, ankerit, hematit-spekularit je charakteristická pre väčšinu žíl. V primárnej rudnej výplni žíl je celkove málo sulfidov. Iba niektoré žily majú minerálne pestrú asociáciu, ale tie sú väčšinou v horninách staršieho paleozoika. Pre celú oblasť je prízančné veľmi silné tektonické porušenie. Rudné žily v oblasti Hrádku (Hlavná, Prostredná, Spoločná, Ručná) sú limonitové (s obsahom Mn) v zlepencoch a kremencoch mladšieho paleozoika s dvomi typmi mineralizácie: stratiformné ankerity a žilné siderity.

2. Siderit, kremeň, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Horný Hrádok – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 18, por.číslo vzorky: 2.

Rudné žily tejto časti gemerika (oblasť Železník-Štítnik) sa od žíl v ostatnom gemeriku zásadne odlišujú. Sú krátke (50-300 m), majú malý hĺbkový dosah, veľmi nepravidelnú morfológiu žilného telesa a tektonicky sú značne porušené. Pre takmer všetky je typické, že ich vrchná časť je premenená na limonitový gosan s reliktmi pôvodného ankeritu a sideritu. Asociácia kremeň, ankerit, hematit-spekularit je charakteristická pre väčšinu žíl. V primárnej rudnej výplni žíl je celkove málo sulfidov. Iba niektoré žily majú minerálne pestrú asociáciu, ale tie sú väčšinou v horninách staršieho paleozoika. Pre celú oblasť je prízančné veľmi silné tektonické porušenie. Rudné žily v oblasti Hrádku (Hlavná, Prostredná, Spoločná, Ručná) sú limonitové (s obsahom Mn) v zlepencoch a kremencoch mladšieho paleozoika s dvomi typmi mineralizácie: stratiformné ankerity a žilné siderity.

3. Limonit, kremeň, hematit-spekularit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Horný Hrádok – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 18, por.číslo vzorky: 3.

Rudné žily tejto časti gemerika (oblasť Železník-Štítnik) sa od žíl v ostatnom gemeriku zásadne odlišujú. Sú krátke (50-300 m), majú malý hĺbkový dosah, veľmi nepravidelnú morfológiu žilného telesa a tektonicky sú značne porušené. Pre takmer všetky je typické, že ich vrchná časť je premenená na limonitový gosan s reliktmi pôvodného ankeritu a sideritu. Asociácia kremeň, ankerit, hematit-spekularit je charakteristická pre väčšinu žíl. V primárnej rudnej výplni žíl je celkove málo sulfidov. Iba niektoré žily majú minerálne pestrú asociáciu, ale tie sú väčšinou v horninách staršieho paleozoika. Pre celú oblasť je prízančné veľmi silné tektonické porušenie. Rudné žily v oblasti Hrádku (Hlavná, Prostredná, Spoločná, Ručná) sú limonitové (s obsahom Mn) v zlepencoch a kremencoch mladšieho paleozoika s dvomi typmi mineralizácie: stratiformné ankerity a žilné siderity.

4. Kremeň, chalkozín, chalkantit, melanterit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Rákoš – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 18, por.číslo vzorky: 4.

Rudné žily a výskyty v pásme Jelšava-Rákoš-Sirk ležia pri S okraji Jelšavy, predstavujú žilníkovo-vtrúseninové zrudnenie limonitu a sideritu v bridliciach, zlepencoch, brekciách a pieskovcoch mladšieho paleozoika. Rákoš Hg je impregnačno-žilníkový typ s ortuťovou mineralizáciou. Ložisko sa ťažilo do konca roka 1973. Ortuťové zrudnenie sa prejavuje vo forme žiliek a impregnácií. Žilky sú dvojakého typu: 1.Nepravidelné so sukcesiou kremeň, barit, chalkopyrit, cinabarit, kalcit a dolomit. 2. Pravidelnejšie žilky sa nachádzajú vo V polovici ložiska, sukcesia je kremeň, pyrit, hematit-spekularit, cinabarit. Prechodný typ medzi žilným a impregnačným zrudnením tvoria pôvodne súvislé žily (barit-kremeň s pyritom) a úlomky okolitých hornín, pripomínajúce brekcie. Cinabarit je impregnáciou v karbonátovom a slienitom tmele brekcie. Impregnačný typ zrudnenia sa väčšinou viaže na psamitické časti materskej horniny a to buď na piesčité a brekciovité horniny so sukcesiou hematit-spekularit, pyrit, magnetit, cinabarit, siderit a kremeň, alebo na bridličnaté metapsamity, v ktorých cinabarit tvorí drobnú impregnáciu v okolí puklín spolu s pyritom. Sekundárnym minerálom týchto typov zrudnení je limonit a ojedinele aj rýdza ortuť.

5. Cinabarit, kremeň, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Rákoš – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 18, por.číslo vzorky: 5.

Rudné žily a výskyty v pásme Jelšava-Rákoš-Sirk ležia pri S okraji Jelšavy, predstavujú žilníkovo-vtrúseninové zrudnenie limonitu a sideritu v bridliciach, zlepencoch, brekciách a pieskovcoch mladšieho paleozoika. Rákoš Hg je impregnačno-žilníkový typ s ortuťovou mineralizáciou. Ložisko sa ťažilo do konca roka 1973. Ortuťové zrudnenie sa prejavuje vo forme žiliek a impregnácií. Žilky sú dvojakého typu: 1.Nepravidelné so sukcesiou kremeň, barit, chalkopyrit, cinabarit, kalcit a dolomit. 2. Pravidelnejšie žilky sa nachádzajú vo V polovici ložiska, sukcesia je kremeň, pyrit, hematit-spekularit, cinabarit. Prechodný typ medzi žilným a impregnačným zrudnením tvoria pôvodne súvislé žily (barit-kremeň s pyritom) a úlomky okolitých hornín, pripomínajúce brekcie. Cinabarit je impregnáciou v karbonátovom a slienitom tmele brekcie. Impregnačný typ zrudnenia sa väčšinou viaže na psamitické časti materskej horniny a to buď na piesčité a brekciovité horniny so sukcesiou hematit-spekularit, pyrit, magnetit, cinabarit, siderit a kremeň, alebo na bridličnaté metapsamity, v ktorých cinabarit tvorí drobnú impregnáciu v okolí puklín spolu s pyritom. Sekundárnym minerálom týchto typov zrudnení je limonit a ojedinele aj rýdza ortuť.

6. Kremeň, cinabarit, pyrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Rákoš – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 18, por.číslo vzorky: 6.

Rudné žily a výskyty v pásme Jelšava-Rákoš-Sirk ležia pri S okraji Jelšavy, predstavujú žilníkovo-vtrúseninové zrudnenie limonitu a sideritu v bridliciach, zlepencoch, brekciách a pieskovcoch mladšieho paleozoika. Rákoš Hg je impregnačno-žilníkový typ s ortuťovou mineralizáciou. Ložisko sa ťažilo do konca roka 1973. Ortuťové zrudnenie sa prejavuje vo forme žiliek a impregnácií. Žilky sú dvojakého typu: 1.Nepravidelné so sukcesiou kremeň, barit, chalkopyrit, cinabarit, kalcit a dolomit. 2. Pravidelnejšie žilky sa nachádzajú vo V polovici ložiska, sukcesia je kremeň, pyrit, hematit-spekularit, cinabarit. Prechodný typ medzi žilným a impregnačným zrudnením tvoria pôvodne súvislé žily (barit-kremeň s pyritom) a úlomky okolitých hornín, pripomínajúce brekcie. Cinabarit je impregnáciou v karbonátovom a slienitom tmele brekcie. Impregnačný typ zrudnenia sa väčšinou viaže na psamitické časti materskej horniny a to buď na piesčité a brekciovité horniny so sukcesiou hematit-spekularit, pyrit, magnetit, cinabarit, siderit a kremeň, alebo na bridličnaté metapsamity, v ktorých cinabarit tvorí drobnú impregnáciu v okolí puklín spolu s pyritom. Sekundárnym minerálom týchto typov zrudnení je limonit a ojedinele aj rýdza ortuť.

7. Kremeň, cinabarit, pyrit, sericit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Rákoš – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 18, por.číslo vzorky: 7.

Rudné žily a výskyty v pásme Jelšava-Rákoš-Sirk ležia pri S okraji Jelšavy, predstavujú žilníkovo-vtrúseninové zrudnenie limonitu a sideritu v bridliciach, zlepencoch, brekciách a pieskovcoch mladšieho paleozoika. Rákoš Hg je impregnačno-žilníkový typ s ortuťovou mineralizáciou. Ložisko sa ťažilo do konca roka 1973. Ortuťové zrudnenie sa prejavuje vo forme žiliek a impregnácií. Žilky sú dvojakého typu: 1.Nepravidelné so sukcesiou kremeň, barit, chalkopyrit, cinabarit, kalcit a dolomit. 2. Pravidelnejšie žilky sa nachádzajú vo V polovici ložiska, sukcesia je kremeň, pyrit, hematit-spekularit, cinabarit. Prechodný typ medzi žilným a impregnačným zrudnením tvoria pôvodne súvislé žily (barit-kremeň s pyritom) a úlomky okolitých hornín, pripomínajúce brekcie. Cinabarit je impregnáciou v karbonátovom a slienitom tmele brekcie. Impregnačný typ zrudnenia sa väčšinou viaže na psamitické časti materskej horniny a to buď na piesčité a brekciovité horniny so sukcesiou hematit-spekularit, pyrit, magnetit, cinabarit, siderit a kremeň, alebo na bridličnaté metapsamity, v ktorých cinabarit tvorí drobnú impregnáciu v okolí puklín spolu s pyritom. Sekundárnym minerálom týchto typov zrudnení je limonit a ojedinele aj rýdza ortuť.

8. Kremeň, cinabarit, limonit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Rákoš – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 18, por.číslo vzorky: 8.

Rudné žily a výskyty v pásme Jelšava-Rákoš-Sirk ležia pri S okraji Jelšavy, predstavujú žilníkovo-vtrúseninové zrudnenie limonitu a sideritu v bridliciach, zlepencoch, brekciách a pieskovcoch mladšieho paleozoika. Rákoš Hg je impregnačno-žilníkový typ s ortuťovou mineralizáciou. Ložisko sa ťažilo do konca roka 1973. Ortuťové zrudnenie sa prejavuje vo forme žiliek a impregnácií. Žilky sú dvojakého typu: 1.Nepravidelné so sukcesiou kremeň, barit, chalkopyrit, cinabarit, kalcit a dolomit. 2. Pravidelnejšie žilky sa nachádzajú vo V polovici ložiska, sukcesia je kremeň, pyrit, hematit-spekularit, cinabarit. Prechodný typ medzi žilným a impregnačným zrudnením tvoria pôvodne súvislé žily (barit-kremeň s pyritom) a úlomky okolitých hornín, pripomínajúce brekcie. Cinabarit je impregnáciou v karbonátovom a slienitom tmele brekcie. Impregnačný typ zrudnenia sa väčšinou viaže na psamitické časti materskej horniny a to buď na piesčité a brekciovité horniny so sukcesiou hematit-spekularit, pyrit, magnetit, cinabarit, siderit a kremeň, alebo na bridličnaté metapsamity, v ktorých cinabarit tvorí drobnú impregnáciu v okolí puklín spolu s pyritom. Sekundárnym minerálom týchto typov zrudnení je limonit a ojedinele aj rýdza ortuť.

9. Kremeň, cinabarit, pyrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Rákoš – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 18, por.číslo vzorky: 9.

Rudné žily a výskyty v pásme Jelšava-Rákoš-Sirk ležia pri S okraji Jelšavy, predstavujú žilníkovo-vtrúseninové zrudnenie limonitu a sideritu v bridliciach, zlepencoch, brekciách a pieskovcoch mladšieho paleozoika. Rákoš Hg je impregnačno-žilníkový typ s ortuťovou mineralizáciou. Ložisko sa ťažilo do konca roka 1973. Ortuťové zrudnenie sa prejavuje vo forme žiliek a impregnácií. Žilky sú dvojakého typu: 1.Nepravidelné so sukcesiou kremeň, barit, chalkopyrit, cinabarit, kalcit a dolomit. 2. Pravidelnejšie žilky sa nachádzajú vo V polovici ložiska, sukcesia je kremeň, pyrit, hematit-spekularit, cinabarit. Prechodný typ medzi žilným a impregnačným zrudnením tvoria pôvodne súvislé žily (barit-kremeň s pyritom) a úlomky okolitých hornín, pripomínajúce brekcie. Cinabarit je impregnáciou v karbonátovom a slienitom tmele brekcie. Impregnačný typ zrudnenia sa väčšinou viaže na psamitické časti materskej horniny a to buď na piesčité a brekciovité horniny so sukcesiou hematit-spekularit, pyrit, magnetit, cinabarit, siderit a kremeň, alebo na bridličnaté metapsamity, v ktorých cinabarit tvorí drobnú impregnáciu v okolí puklín spolu s pyritom. Sekundárnym minerálom týchto typov zrudnení je limonit a ojedinele aj rýdza ortuť.

10. Kremeň, cinabarit, pyrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Rákoš – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 18, por.číslo vzorky: 10.

Rudné žily a výskyty v pásme Jelšava-Rákoš-Sirk ležia pri S okraji Jelšavy, predstavujú žilníkovo-vtrúseninové zrudnenie limonitu a sideritu v bridliciach, zlepencoch, brekciách a pieskovcoch mladšieho paleozoika. Rákoš Hg je impregnačno-žilníkový typ s ortuťovou mineralizáciou. Ložisko sa ťažilo do konca roka 1973. Ortuťové zrudnenie sa prejavuje vo forme žiliek a impregnácií. Žilky sú dvojakého typu: 1.Nepravidelné so sukcesiou kremeň, barit, chalkopyrit, cinabarit, kalcit a dolomit. 2. Pravidelnejšie žilky sa nachádzajú vo V polovici ložiska, sukcesia je kremeň, pyrit, hematit-spekularit, cinabarit. Prechodný typ medzi žilným a impregnačným zrudnením tvoria pôvodne súvislé žily (barit-kremeň s pyritom) a úlomky okolitých hornín, pripomínajúce brekcie. Cinabarit je impregnáciou v karbonátovom a slienitom tmele brekcie. Impregnačný typ zrudnenia sa väčšinou viaže na psamitické časti materskej horniny a to buď na piesčité a brekciovité horniny so sukcesiou hematit-spekularit, pyrit, magnetit, cinabarit, siderit a kremeň, alebo na bridličnaté metapsamity, v ktorých cinabarit tvorí drobnú impregnáciu v okolí puklín spolu s pyritom. Sekundárnym minerálom týchto typov zrudnení je limonit a ojedinele aj rýdza ortuť.

11. Kremeň, cinabarit, pyrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Rákoš – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 18, por.číslo vzorky: 11.

Rudné žily a výskyty v pásme Jelšava-Rákoš-Sirk ležia pri S okraji Jelšavy, predstavujú žilníkovo-vtrúseninové zrudnenie limonitu a sideritu v bridliciach, zlepencoch, brekciách a pieskovcoch mladšieho paleozoika. Rákoš Hg je impregnačno-žilníkový typ s ortuťovou mineralizáciou. Ložisko sa ťažilo do konca roka 1973. Ortuťové zrudnenie sa prejavuje vo forme žiliek a impregnácií. Žilky sú dvojakého typu: 1.Nepravidelné so sukcesiou kremeň, barit, chalkopyrit, cinabarit, kalcit a dolomit. 2. Pravidelnejšie žilky sa nachádzajú vo V polovici ložiska, sukcesia je kremeň, pyrit, hematit-spekularit, cinabarit. Prechodný typ medzi žilným a impregnačným zrudnením tvoria pôvodne súvislé žily (barit-kremeň s pyritom) a úlomky okolitých hornín, pripomínajúce brekcie. Cinabarit je impregnáciou v karbonátovom a slienitom tmele brekcie. Impregnačný typ zrudnenia sa väčšinou viaže na psamitické časti materskej horniny a to buď na piesčité a brekciovité horniny so sukcesiou hematit-spekularit, pyrit, magnetit, cinabarit, siderit a kremeň, alebo na bridličnaté metapsamity, v ktorých cinabarit tvorí drobnú impregnáciu v okolí puklín spolu s pyritom. Sekundárnym minerálom týchto typov zrudnení je limonit a ojedinele aj rýdza ortuť.

12. Kremeň, cinabarit, pyrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Rákoš – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 18, por.číslo vzorky: 12.

Rudné žily a výskyty v pásme Jelšava-Rákoš-Sirk ležia pri S okraji Jelšavy, predstavujú žilníkovo-vtrúseninové zrudnenie limonitu a sideritu v bridliciach, zlepencoch, brekciách a pieskovcoch mladšieho paleozoika. Rákoš Hg je impregnačno-žilníkový typ s ortuťovou mineralizáciou. Ložisko sa ťažilo do konca roka 1973. Ortuťové zrudnenie sa prejavuje vo forme žiliek a impregnácií. Žilky sú dvojakého typu: 1.Nepravidelné so sukcesiou kremeň, barit, chalkopyrit, cinabarit, kalcit a dolomit. 2. Pravidelnejšie žilky sa nachádzajú vo V polovici ložiska, sukcesia je kremeň, pyrit, hematit-spekularit, cinabarit. Prechodný typ medzi žilným a impregnačným zrudnením tvoria pôvodne súvislé žily (barit-kremeň s pyritom) a úlomky okolitých hornín, pripomínajúce brekcie. Cinabarit je impregnáciou v karbonátovom a slienitom tmele brekcie. Impregnačný typ zrudnenia sa väčšinou viaže na psamitické časti materskej horniny a to buď na piesčité a brekciovité horniny so sukcesiou hematit-spekularit, pyrit, magnetit, cinabarit, siderit a kremeň, alebo na bridličnaté metapsamity, v ktorých cinabarit tvorí drobnú impregnáciu v okolí puklín spolu s pyritom. Sekundárnym minerálom týchto typov zrudnení je limonit a ojedinele aj rýdza ortuť.

13. Kremeň, pyrit, limonit, chalkopyrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Nandráž – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 18, por.číslo vzorky: 13.

Žilník Nandráž-Skalica sa nachádza v JZ pokračovaní zrudnenia Štefánia. Je to žilníkovo-vtrúseninové kremeňovo-karbonátovo-sulfidické zrudnenie v brekciách rožňavských zlepencov. Mocnosť žíl je premenlivá. I., II. a IV. žila sú kremeňovo-sulfidické (kremeň, pyrit, chalkopyrit). Tretia žila je kremeňovo-sideritovo-sulfidická (hlbšie pribúda siderit, kremeň a tetraedrit) a drobné žilky sú prevažne pyritové. Ďalej sa zistila prítomnosť arzenopyritu, bizmutínu, magnetitu, ankeritu, markazitu, pyrotitu, baritu a kalcitu. Textúra žilnej výplne je brekciovitá, závaľkovitá až masívna. Sekundárne minerály: limonit, malachit, azurit, sadrovec, alofán, rýdza Cu.

14. Kremeň, chalkopyrit, pyrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Nandráž – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 18, por.číslo vzorky: 14.

Žilník Nandráž-Skalica sa nachádza v JZ pokračovaní zrudnenia Štefánia. Je to žilníkovo-vtrúseninové kremeňovo-karbonátovo-sulfidické zrudnenie v brekciách rožňavských zlepencov. Mocnosť žíl je premenlivá. I., II. a IV. žila sú kremeňovo-sulfidické (kremeň, pyrit, chalkopyrit). Tretia žila je kremeňovo-sideritovo-sulfidická (hlbšie pribúda siderit, kremeň a tetraedrit) a drobné žilky sú prevažne pyritové. Ďalej sa zistila prítomnosť arzenopyritu, bizmutínu, magnetitu, ankeritu, markazitu, pyrotitu, baritu a kalcitu. Textúra žilnej výplne je brekciovitá, závaľkovitá až masívna. Sekundárne minerály: limonit, malachit, azurit, sadrovec, alofán, rýdza Cu.

15. Kremeň, chalkopyrit, pyrit, malachit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Nandráž – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 18, por.číslo vzorky: 15.

Žilník Nandráž-Skalica sa nachádza v JZ pokračovaní zrudnenia Štefánia. Je to žilníkovo-vtrúseninové kremeňovo-karbonátovo-sulfidické zrudnenie v brekciách rožňavských zlepencov. Mocnosť žíl je premenlivá. I., II. a IV. žila sú kremeňovo-sulfidické (kremeň, pyrit, chalkopyrit). Tretia žila je kremeňovo-sideritovo-sulfidická (hlbšie pribúda siderit, kremeň a tetraedrit) a drobné žilky sú prevažne pyritové. Ďalej sa zistila prítomnosť arzenopyritu, bizmutínu, magnetitu, ankeritu, markazitu, pyrotitu, baritu a kalcitu. Textúra žilnej výplne je brekciovitá, závaľkovitá až masívna. Sekundárne minerály: limonit, malachit, azurit, sadrovec, alofán, rýdza Cu.

16. Kremeň, pyrit, hematit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Rákoš – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 18, por.číslo vzorky: 16.

Rudné žily a výskyty v pásme Jelšava-Rákoš-Sirk ležia pri S okraji Jelšavy, predstavujú žilníkovo-vtrúseninové zrudnenie limonitu a sideritu v bridliciach, zlepencoch, brekciách a pieskovcoch mladšieho paleozoika. Rákoš Hg je impregnačno-žilníkový typ s ortuťovou mineralizáciou. Ložisko sa ťažilo do konca roka 1973. Ortuťové zrudnenie sa prejavuje vo forme žiliek a impregnácií. Žilky sú dvojakého typu: 1.Nepravidelné so sukcesiou kremeň, barit, chalkopyrit, cinabarit, kalcit a dolomit. 2. Pravidelnejšie žilky sa nachádzajú vo V polovici ložiska, sukcesia je kremeň, pyrit, hematit-spekularit, cinabarit. Prechodný typ medzi žilným a impregnačným zrudnením tvoria pôvodne súvislé žily (barit-kremeň s pyritom) a úlomky okolitých hornín, pripomínajúce brekcie. Cinabarit je impregnáciou v karbonátovom a slienitom tmele brekcie. Impregnačný typ zrudnenia sa väčšinou viaže na psamitické časti materskej horniny a to buď na piesčité a brekciovité horniny so sukcesiou hematit-spekularit, pyrit, magnetit, cinabarit, siderit a kremeň, alebo na bridličnaté metapsamity, v ktorých cinabarit tvorí drobnú impregnáciu v okolí puklín spolu s pyritom. Sekundárnym minerálom týchto typov zrudnení je limonit a ojedinele aj rýdza ortuť.

17. Kremeň, chalkopyrit, malachit, chalkantit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Nandráž – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 18, por.číslo vzorky: 17.

Žilník Nandráž-Skalica sa nachádza v JZ pokračovaní zrudnenia Štefánia. Je to žilníkovo-vtrúseninové kremeňovo-karbonátovo-sulfidické zrudnenie v brekciách rožňavských zlepencov. Mocnosť žíl je premenlivá. I., II. a IV. žila sú kremeňovo-sulfidické (kremeň, pyrit, chalkopyrit). Tretia žila je kremeňovo-sideritovo-sulfidická (hlbšie pribúda siderit, kremeň a tetraedrit) a drobné žilky sú prevažne pyritové. Ďalej sa zistila prítomnosť arzenopyritu, bizmutínu, magnetitu, ankeritu, markazitu, pyrotitu, baritu a kalcitu. Textúra žilnej výplne je brekciovitá, závaľkovitá až masívna. Sekundárne minerály: limonit, malachit, azurit, sadrovec, alofán, rýdza Cu.

18. Cinabarit, ložisko: Hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Merník – Slovenská republika, poznámka: Žilníkovo-impregnačná Hg mineralizácia, skriňa č.: 18, por.číslo vzorky: 18.

Historicky známe ložisko ortuti sa nachádza asi 2 km JJZ od Merníka. Ťažba sa začala už v 17.stor., systematicky až v roku 1830. Ložiskové územie tvoria sedimenty centrálneho karpatského paleogénu s prevahou flyšovej, pieskovcovo-ílovej litofácie zuberského súvrstvia s vložkami tzv.mernických zlepencov. Paleogénne sedimenty prerážajú ryodacitové telesá. Vyčlenené boli tri rudné štruktúry: Lipová, Urbársky les, Čičava. Na styku ryodacitu s podložnými zlepencami sa vyvinula žilná obsidiánová intrúzia. V začiatkoch ťažby bol cinabarit ťažený z typických rudných žíl, pri presune do hĺbky boli ťažené aj impregnačne zrudnené časti obsidiánu a okolitých sedimentov. Hlavnou rudou ložiska je jemne kryštalický až práškovitý cinabarit. Takmer vždy je doprevádzaný markazitom, ílovými a organickými minerálmi.V žilkách sa objavuje aj celistvý hrubokryštalický cinabarit v asociácii s dolomitom, kalcitom, chalcedónom a pyritom. Sekundárne minerály sa objavili iba zriedkavo- sadrovec, halotrichit, epsomit, aragonit.Veľmi rozšírený je limonit, ílové minerály a Mn-oxidy.

19. Kalcit, cinabarit, ložisko: Hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Merník – Slovenská republika, poznámka: Žilníkovo-impregnačná Hg mineralizácia, skriňa č.: 18, por.číslo vzorky: 19.

Historicky známe ložisko ortuti sa nachádza asi 2 km JJZ od Merníka. Ťažba sa začala už v 17.stor., systematicky až v roku 1830. Ložiskové územie tvoria sedimenty centrálneho karpatského paleogénu s prevahou flyšovej, pieskovcovo-ílovej litofácie zuberského súvrstvia s vložkami tzv.mernických zlepencov. Paleogénne sedimenty prerážajú ryodacitové telesá. Vyčlenené boli tri rudné štruktúry: Lipová, Urbársky les, Čičava. Na styku ryodacitu s podložnými zlepencami sa vyvinula žilná obsidiánová intrúzia. V začiatkoch ťažby bol cinabarit ťažený z typických rudných žíl, pri presune do hĺbky boli ťažené aj impregnačne zrudnené časti obsidiánu a okolitých sedimentov. Hlavnou rudou ložiska je jemne kryštalický až práškovitý cinabarit. Takmer vždy je doprevádzaný markazitom, ílovými a organickými minerálmi.V žilkách sa objavuje aj celistvý hrubokryštalický cinabarit v asociácii s dolomitom, kalcitom, chalcedónom a pyritom. Sekundárne minerály sa objavili iba zriedkavo- sadrovec, halotrichit, epsomit, aragonit.Veľmi rozšírený je limonit, ílové minerály a Mn-oxidy.

20. Cinabarit, ložisko: Hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Merník – Slovenská republika, poznámka: Žilníkovo-impregnačná Hg mineralizácia, skriňa č.: 18, por.číslo vzorky: 20.

Historicky známe ložisko ortuti sa nachádza asi 2 km JJZ od Merníka. Ťažba sa začala už v 17.stor., systematicky až v roku 1830. Ložiskové územie tvoria sedimenty centrálneho karpatského paleogénu s prevahou flyšovej, pieskovcovo-ílovej litofácie zuberského súvrstvia s vložkami tzv.mernických zlepencov. Paleogénne sedimenty prerážajú ryodacitové telesá. Vyčlenené boli tri rudné štruktúry: Lipová, Urbársky les, Čičava. Na styku ryodacitu s podložnými zlepencami sa vyvinula žilná obsidiánová intrúzia. V začiatkoch ťažby bol cinabarit ťažený z typických rudných žíl, pri presune do hĺbky boli ťažené aj impregnačne zrudnené časti obsidiánu a okolitých sedimentov. Hlavnou rudou ložiska je jemne kryštalický až práškovitý cinabarit. Takmer vždy je doprevádzaný markazitom, ílovými a organickými minerálmi.V žilkách sa objavuje aj celistvý hrubokryštalický cinabarit v asociácii s dolomitom, kalcitom, chalcedónom a pyritom. Sekundárne minerály sa objavili iba zriedkavo- sadrovec, halotrichit, epsomit, aragonit.Veľmi rozšírený je limonit, ílové minerály a Mn-oxidy.

21. Cinabarit, ložisko: Hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Merník – Slovenská republika, poznámka: Žilníkovo-impregnačná Hg mineralizácia, skriňa č.: 18, por.číslo vzorky: 21.

Historicky známe ložisko ortuti sa nachádza asi 2 km JJZ od Merníka. Ťažba sa začala už v 17.stor., systematicky až v roku 1830. Ložiskové územie tvoria sedimenty centrálneho karpatského paleogénu s prevahou flyšovej, pieskovcovo-ílovej litofácie zuberského súvrstvia s vložkami tzv.mernických zlepencov. Paleogénne sedimenty prerážajú ryodacitové telesá. Vyčlenené boli tri rudné štruktúry: Lipová, Urbársky les, Čičava. Na styku ryodacitu s podložnými zlepencami sa vyvinula žilná obsidiánová intrúzia. V začiatkoch ťažby bol cinabarit ťažený z typických rudných žíl, pri presune do hĺbky boli ťažené aj impregnačne zrudnené časti obsidiánu a okolitých sedimentov. Hlavnou rudou ložiska je jemne kryštalický až práškovitý cinabarit. Takmer vždy je doprevádzaný markazitom, ílovými a organickými minerálmi.V žilkách sa objavuje aj celistvý hrubokryštalický cinabarit v asociácii s dolomitom, kalcitom, chalcedónom a pyritom. Sekundárne minerály sa objavili iba zriedkavo- sadrovec, halotrichit, epsomit, aragonit.Veľmi rozšírený je limonit, ílové minerály a Mn-oxidy.

22. Septáriová konkrécia s pyritom, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Rákoš – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 18, por.číslo vzorky: 22.

Rudné žily a výskyty v pásme Jelšava-Rákoš-Sirk ležia pri S okraji Jelšavy, predstavujú žilníkovo-vtrúseninové zrudnenie limonitu a sideritu v bridliciach, zlepencoch, brekciách a pieskovcoch mladšieho paleozoika. Rákoš Hg je impregnačno-žilníkový typ s ortuťovou mineralizáciou. Ložisko sa ťažilo do konca roka 1973. Ortuťové zrudnenie sa prejavuje vo forme žiliek a impregnácií. Žilky sú dvojakého typu: 1.Nepravidelné so sukcesiou kremeň, barit, chalkopyrit, cinabarit, kalcit a dolomit. 2. Pravidelnejšie žilky sa nachádzajú vo V polovici ložiska, sukcesia je kremeň, pyrit, hematit-spekularit, cinabarit. Prechodný typ medzi žilným a impregnačným zrudnením tvoria pôvodne súvislé žily (barit-kremeň s pyritom) a úlomky okolitých hornín, pripomínajúce brekcie. Cinabarit je impregnáciou v karbonátovom a slienitom tmele brekcie. Impregnačný typ zrudnenia sa väčšinou viaže na psamitické časti materskej horniny a to buď na piesčité a brekciovité horniny so sukcesiou hematit-spekularit, pyrit, magnetit, cinabarit, siderit a kremeň, alebo na bridličnaté metapsamity, v ktorých cinabarit tvorí drobnú impregnáciu v okolí puklín spolu s pyritom. Sekundárnym minerálom týchto typov zrudnení je limonit a ojedinele aj rýdza ortuť.