Skriňa č. 14

1. Siderit, kremeň, chalkopyrit, tetraedrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Žakarovce – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 14, por.číslo vzorky: 1.

Žakarovské žilné pásmo leží na rudnianskom rudnom poli. Ložisko bolo v minulosti úplne vyťažené.Jeho celkový rozsah je 5 km so sklonnou dĺžkou cca 500 m.Žakarovskú hrubú žilu tvorí mohutný žilník V-Z smeru, ktorý sa skladá miestami až z 5 navzájom popreletaných žil.telies. V celom smernom rozsahu je žilník vyvinutý vo falitovo-diabázovom vývoji staršieho paleozoika. Hlavnou žilnou výplňou je siderit, ktorý je vo vrchnej časti sprevádzaný barytom.V celom ložisku je sprevádzaný Fe dolomitom, kremeňom a vzácnejšie sulfidmi (pyrit, chalkopyrit, tetaedrit, cinabarit). Z druhotných minerálov je to limonit. V oxidačnom pásme sú to: hematit-spekularit, barit, kremeň, malachit, azurit, covellit. Paragenézou a formou vystupovania minerálov v žilnej výplni je ložisko podobné ako rudnianske žily.

2. Fuchsit (muskovit s Cr), siderit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Žakarovce – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 14, por.číslo vzorky: 2.

Žakarovské žilné pásmo leží na rudnianskom rudnom poli. Ložisko bolo v minulosti úplne vyťažené.Jeho celkový rozsah je 5 km so sklonnou dĺžkou cca 500 m.Žakarovskú hrubú žilu tvorí mohutný žilník V-Z smeru, ktorý sa skladá miestami až z 5 navzájom popreletaných žil.telies. V celom smernom rozsahu je žilník vyvinutý vo falitovo-diabázovom vývoji staršieho paleozoika. Hlavnou žilnou výplňou je siderit, ktorý je vo vrchnej časti sprevádzaný barytom.V celom ložisku je sprevádzaný Fe dolomitom, kremeňom a vzácnejšie sulfidmi (pyrit, chalkopyrit, tetaedrit, cinabarit). Z druhotných minerálov je to limonit. V oxidačnom pásme sú to: hematit-spekularit, barit, kremeň, malachit, azurit, covellit. Paragenézou a formou vystupovania minerálov v žilnej výplni je ložisko podobné ako rudnianske žily.

3. Siderit, chalkopyrit, kremeň, tetraedrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Žakarovce – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 14, por.číslo vzorky: 3.

Žakarovské žilné pásmo leží na rudnianskom rudnom poli. Ložisko bolo v minulosti úplne vyťažené.Jeho celkový rozsah je 5 km so sklonnou dĺžkou cca 500 m.Žakarovskú hrubú žilu tvorí mohutný žilník V-Z smeru, ktorý sa skladá miestami až z 5 navzájom popreletaných žil.telies. V celom smernom rozsahu je žilník vyvinutý vo falitovo-diabázovom vývoji staršieho paleozoika. Hlavnou žilnou výplňou je siderit, ktorý je vo vrchnej časti sprevádzaný barytom.V celom ložisku je sprevádzaný Fe dolomitom, kremeňom a vzácnejšie sulfidmi (pyrit, chalkopyrit, tetaedrit, cinabarit). Z druhotných minerálov je to limonit. V oxidačnom pásme sú to: hematit-spekularit, barit, kremeň, malachit, azurit, covellit. Paragenézou a formou vystupovania minerálov v žilnej výplni je ložisko podobné ako rudnianske žily.

4. Siderit, tetraedrit, chalkopyrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Žakarovce – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 14, por.číslo vzorky: 4.

Žakarovské žilné pásmo leží na rudnianskom rudnom poli. Ložisko bolo v minulosti úplne vyťažené.Jeho celkový rozsah je 5 km so sklonnou dĺžkou cca 500 m.Žakarovskú hrubú žilu tvorí mohutný žilník V-Z smeru, ktorý sa skladá miestami až z 5 navzájom popreletaných žil.telies. V celom smernom rozsahu je žilník vyvinutý vo falitovo-diabázovom vývoji staršieho paleozoika. Hlavnou žilnou výplňou je siderit, ktorý je vo vrchnej časti sprevádzaný barytom.V celom ložisku je sprevádzaný Fe dolomitom, kremeňom a vzácnejšie sulfidmi (pyrit, chalkopyrit, tetaedrit, cinabarit). Z druhotných minerálov je to limonit. V oxidačnom pásme sú to: hematit-spekularit, barit, kremeň, malachit, azurit, covellit. Paragenézou a formou vystupovania minerálov v žilnej výplni je ložisko podobné ako rudnianske žily.

5. Chalkopyrit, pyrit, ankerit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Nálepkovo, žila Ferdinand – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 14, por.číslo vzorky: 5.

Oblasť Hnilec-Čierna Hora-Nálepkovo sa od iných oblastí odlišuje najväčším množstvom žíl rozličných smerov. Oblasť má pásmové usporiadanie žíl, ktoré zodpovedápriebehu hlavných litologicko-tektonických fenoménov v rakoveckom príkrove.Najbohatšie časti žíl rudnej oblasti je vydobytá. Žilná štruktúra Ferdinand sa nachádza V od obce Hnilec, tvoria ju 2 paralelné žily Ferdinand a Ferdinand-nadložná. Litologickým prostredím žíl sú zelenkavé fylity a bázické metapyroklastiká rakoveckého komplexu.Ž. Ferdinand bola najbohatšia na obsah Cu. Žilovina obsahuje ankerit, kremeň, chalkopyrit, fuchsit, arzenopyrit, tetraedrit, pyrit, turmalín a kasiterit.Obidve žily sa nachádzajú v bindtiansko-ráztockom zlomovom pásme.

6. Siderit, tetraedrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Nálepkovo, žila Ferdinand – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 14, por.číslo vzorky: 6.

Oblasť Hnilec-Čierna Hora-Nálepkovo sa od iných oblastí odlišuje najväčším množstvom žíl rozličných smerov. Oblasť má pásmové usporiadanie žíl, ktoré zodpovedápriebehu hlavných litologicko-tektonických fenoménov v rakoveckom príkrove.Najbohatšie časti žíl rudnej oblasti je vydobytá. Žilná štruktúra Ferdinand sa nachádza V od obce Hnilec, tvoria ju 2 paralelné žily Ferdinand a Ferdinand-nadložná. Litologickým prostredím žíl sú zelenkavé fylity a bázické metapyroklastiká rakoveckého komplexu.Ž. Ferdinand bola najbohatšia na obsah Cu. Žilovina obsahuje ankerit, kremeň, chalkopyrit, fuchsit, arzenopyrit, tetraedrit, pyrit, turmalín a kasiterit.Obidve žily sa nachádzajú v bindtiansko-ráztockom zlomovom pásme.

7. Siderit, kremeň, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Vlachovo, žila Šimon – Romoková – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 14, por.číslo vzorky: 7.

Oblasť Rejdová-Vyšná Slaná-Vlachovo bola v minulosti pre výskyt nálezísk Fe a Cu-Ag rúd predmetom významnej baníckej a hutníckej činnosti. Žila Šimon-Romoková je V pokračovaním žily Johan Pukáč a Július, jej vývoj je šošovkovitý s veľkosťou šošoviek 25-50 m. Jej spodná časť sa nachádza v porfyroidoch staršieho paleozoika, ale vrchná leží v pieskovcoch, bridliciach a zlepencoch mladšieho paleozoika. Žilnú výplň tvorí prevažne siderit, ktorý je jedinou úýitkovou zložkou. Ďalej je prítomný kremeň, turmalín, hematit, zriedkavo ankerit, pyrit, chalkopyrit, tetraedrit, albit, zo sekundárnych minerálov je to limonit a malachit.Ložisko sa ťažilo do roku 1974, keď sa baníci presunuli do Nižnej Slanej.

8. Siderit, kremeň, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Vlachovo, žila Šimon – Romoková – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 14, por.číslo vzorky: 8.

Oblasť Rejdová-Vyšná Slaná-Vlachovo bola v minulosti pre výskyt nálezísk Fe a Cu-Ag rúd predmetom významnej baníckej a hutníckej činnosti. Žila Šimon-Romoková je V pokračovaním žily Johan Pukáč a Július, jej vývoj je šošovkovitý s veľkosťou šošoviek 25-50 m. Jej spodná časť sa nachádza v porfyroidoch staršieho paleozoika, ale vrchná leží v pieskovcoch, bridliciach a zlepencoch mladšieho paleozoika. Žilnú výplň tvorí prevažne siderit, ktorý je jedinou úýitkovou zložkou. Ďalej je prítomný kremeň, turmalín, hematit, zriedkavo ankerit, pyrit, chalkopyrit, tetraedrit, albit, zo sekundárnych minerálov je to limonit a malachit.Ložisko sa ťažilo do roku 1974, keď sa baníci presunuli do Nižnej Slanej.

9. Kremeň, cinabarit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Gelnica, Zenderling – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 14, por.číslo vzorky: 9.

Oblasť Slovinky-Gelnica patrí s najväčšou akumuláciou Cu rúd žilného kremeňovo-sideritovo-sulfidického typu k najvýznamnejším ložiskovým oblastiam v SGR. Všetky žily sa nachádzajú v kojšovskom príkrove v prostredí zelenkavých fylitov a porfyroidov, resp.na ich rozhraní. Žilné pásmo v oblasti Gelnice tvoria Krížová žila, Gelnická, Nadložná Gelnická a Nová gelnická žila. Žilník Zenderling je pokračovaním štruktúry Zlatej žily JV od rieky Hnilec.Názov je podľa starého názvu osady Háj (Zenderling). Ide o osobitný žilný a žilníkovo-impregnačný typ zrudnenia s Hlavnou žilou Svätý Peter, ďalej Svätý Michal a Svätý Jozef.

10. Siderit, kremeň, chalkopyrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Slovinky, žila Hrubá – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 14, por.číslo vzorky: 10.

Hlavnou žilou slovinského žilného pásma je žila Hrubá, ktorá patrí ku kremeňovo-sideritovo-sulfidickému až kremeňovo-sulfidickému typu žíl.Overený smerný dosah žily je 6,5 km a hĺbkový dosah 750 m.Hrubá žila vo vrchných častiach leží vo fylitických komplexoch, nižšie je viac očkatých metapelitov a vulkan.hornín spodného pestrého vulkan.komplexu. Minerálnu výplň žily tvorí siderit, kremeň, Fe dolomit, chalkopyrit a pyrit.Medzi zriedkavé minerály patria tetraedrit, Bi sulfosoli, arzenopyrit, hematit, sfalerit, galenit, antimonit, cinabarit, barit, rýdze Au, turmalín, albit, kalcit, chlorit,rutil, zo sekundárnych limonit, malachit, azurit, covellit, sadrovec, erytrit. Slovinské ložisko je otvorené dedičnou štôlňou Alžbeta.

11. Kremeň, chalkopyrit, siderit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Gelnica, žila Markus – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 14, por.číslo vzorky: 11.

Oblasť Slovinky-Gelnica patrí s najväčšou akumuláciou Cu rúd žilného kremeňovo-sideritovo-sulfidického typu k najvýznamnejším ložiskovým oblastiam v SGR. Všetky žily sa nachádzajú v kojšovskom príkrove v prostredí zelenkavých fylitov a porfyroidov, resp.na ich rozhraní. Žilné pásmo v oblasti Gelnice tvoria Krížová žila, Gelnická, Nadložná Gelnická a Nová gelnická žila.Žila Markus je najvýchodnejšou časťou štruktúry Karol-Albrecht. Leží v porfyroidoch a zmenšej časti v zelenkavých a čiernych metapelitoch. V Z časti žily prevláda siderit, vo V časti Fe dolomit a zastúpený je aj kremeň, parit, chalkopyrit, tetraedrit, v spodných horizontoch aj cinabarit, barit, limonit, malachit.Banské práce sa razili najmä na začiatku 20. stor.Zásoba rudy je vyťažená.

12. Tetraedrit, chalkopyrit, siderit, kremeň, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Gelnica – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 14, por.číslo vzorky: 12.

Oblasť Slovinky-Gelnica patrí s najväčšou akumuláciou Cu rúd žilného kremeňovo-sideritovo-sulfidického typu k najvýznamnejším ložiskovým oblastiam v SGR. Všetky žily sa nachádzajú v kojšovskom príkrove v prostredí zelenkavých fylitov a porfyroidov, resp.na ich rozhraní. Žilné pásmo v oblasti Gelnice tvoria Krížová žila, Gelnická, Nadložná Gelnická a Nová gelnická žila.

13. Siderit, chalkopyrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Gelnica, žila Krížová – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 14, por.číslo vzorky: 13.

Oblasť Slovinky-Gelnica patrí s najväčšou akumuláciou Cu rúd žilného kremeňovo-sideritovo-sulfidického typu k najvýznamnejším ložiskovým oblastiam v SGR. Všetky žily sa nachádzajú v kojšovskom príkrove v prostredí zelenkavých fylitov a porfyroidov, resp.na ich rozhraní. Žilné pásmo v oblasti Gelnice tvoria Krížová žila, Gelnická, Nadložná Gelnická a Nová gelnická žila.Krížová žila je súčasťou štruktúry slovinskej Hrubej žily. Sprievodnými horninami sú najčastejšie tmavosivé, čierne a zelené fylity. Porfyroidy sa vyskytujú iba vo vrchnej časti žily. Tesné okolie žily je rozlične intenzívne hydrotermálne premenené. Krížová žila vo vrchnej časti je sideritovo-kremeňovo-sulfidická, hlbšie kremeňovo-sulfidická a spodné časti sú v podstate kremeňové. Žilnou výplňou je siderit a kremeň, úžitkovou zložkou sú sulfidy – chalkopyrit, tetraedrit spolu s ostatnými sulfidmi (pyrit, arzenopyrit, sfalerit, galenit, Bi sulfosoli, rýdze Au, Ag. Ložisko sa preskúmalo do hĺbky asi 500 m, pripovrchových 200 m sa vyťažilo v minulosti.

14. Siderit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Gelnica – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 14, por.číslo vzorky: 14.

Oblasť Slovinky-Gelnica patrí s najväčšou akumuláciou Cu rúd žilného kremeňovo-sideritovo-sulfidického typu k najvýznamnejším ložiskovým oblastiam v SGR. Všetky žily sa nachádzajú v kojšovskom príkrove v prostredí zelenkavých fylitov a porfyroidov, resp.na ich rozhraní. Žilné pásmo v oblasti Gelnice tvoria Krížová žila, Gelnická, Nadložná Gelnická a Nová gelnická žila.m sa vyťažilo v minulosti.

15. Siderit, chalkopyrit, pyrit, tetraedrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Slovinky, žila Hrubá – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 14, por.číslo vzorky: 15.

Hlavnou žilou slovinského žilného pásma je žila Hrubá, ktorá patrí ku kremeňovo-sideritovo-sulfidickému až kremeňovo-sulfidickému typu žíl.Overený smerný dosah žily je 6,5 km a hĺbkový dosah 750 m.Hrubá žila vo vrchných častiach leží vo fylitických komplexoch, nižšie je viac očkatých metapelitov a vulkan.hornín spodného pestrého vulkan.komplexu. Minerálnu výplň žily tvorí siderit, kremeň, Fe dolomit, chalkopyrit a pyrit.Medzi zriedkavé minerály patria tetraedrit, Bi sulfosoli, arzenopyrit, hematit, sfalerit, galenit, antimonit, cinabarit, barit, rýdze Au, turmalín, albit, kalcit, chlorit,rutil, zo sekundárnych limonit, malachit, azurit, covellit, sadrovec, erytrit. Slovinské ložisko je otvorené dedičnou štôlňou Alžbeta.

16. Kremeň, siderit, chalkopyrit, tetraedrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Slovinky, žila Hrubá – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 14, por.číslo vzorky: 16.

Hlavnou žilou slovinského žilného pásma je žila Hrubá, ktorá patrí ku kremeňovo-sideritovo-sulfidickému až kremeňovo-sulfidickému typu žíl.Overený smerný dosah žily je 6,5 km a hĺbkový dosah 750 m.Hrubá žila vo vrchných častiach leží vo fylitických komplexoch, nižšie je viac očkatých metapelitov a vulkan.hornín spodného pestrého vulkan.komplexu. Minerálnu výplň žily tvorí siderit, kremeň, Fe dolomit, chalkopyrit a pyrit.Medzi zriedkavé minerály patria tetraedrit, Bi sulfosoli, arzenopyrit, hematit, sfalerit, galenit, antimonit, cinabarit, barit, rýdze Au, turmalín, albit, kalcit, chlorit,rutil, zo sekundárnych limonit, malachit, azurit, covellit, sadrovec, erytrit. Slovinské ložisko je otvorené dedičnou štôlňou Alžbeta.

17. Kremeň, siderit, chalkopyrit, tetraedrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Slovinky – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 14, por.číslo vzorky: 17.

Hlavnou žilou slovinského žilného pásma je žila Hrubá, ktorá patrí ku kremeňovo-sideritovo-sulfidickému až kremeňovo-sulfidickému typu žíl.Overený smerný dosah žily je 6,5 km a hĺbkový dosah 750 m.Hrubá žila vo vrchných častiach leží vo fylitických komplexoch, nižšie je viac očkatých metapelitov a vulkan.hornín spodného pestrého vulkan.komplexu. Minerálnu výplň žily tvorí siderit, kremeň, Fe dolomit, chalkopyrit a pyrit.Medzi zriedkavé minerály patria tetraedrit, Bi sulfosoli, arzenopyrit, hematit, sfalerit, galenit, antimonit, cinabarit, barit, rýdze Au, turmalín, albit, kalcit, chlorit,rutil, zo sekundárnych limonit, malachit, azurit, covellit, sadrovec, erytrit. Slovinské ložisko je otvorené dedičnou štôlňou Alžbeta.

18. Siderit, kremeň, chalkopyrit, tetraedrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Slovinky, žila Hrubá – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 14, por.číslo vzorky: 18.

Hlavnou žilou slovinského žilného pásma je žila Hrubá, ktorá patrí ku kremeňovo-sideritovo-sulfidickému až kremeňovo-sulfidickému typu žíl.Overený smerný dosah žily je 6,5 km a hĺbkový dosah 750 m.Hrubá žila vo vrchných častiach leží vo fylitických komplexoch, nižšie je viac očkatých metapelitov a vulkan.hornín spodného pestrého vulkan.komplexu. Minerálnu výplň žily tvorí siderit, kremeň, Fe dolomit, chalkopyrit a pyrit.Medzi zriedkavé minerály patria tetraedrit, Bi sulfosoli, arzenopyrit, hematit, sfalerit, galenit, antimonit, cinabarit, barit, rýdze Au, turmalín, albit, kalcit, chlorit,rutil, zo sekundárnych limonit, malachit, azurit, covellit, sadrovec, erytrit. Slovinské ložisko je otvorené dedičnou štôlňou Alžbeta.

19. Tetraedrit, siderit, kremeň, chalkopyrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Slovinky, žila Hrubá XXII. obz. – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 14, por.číslo vzorky: 19.

Hlavnou žilou slovinského žilného pásma je žila Hrubá, ktorá patrí ku kremeňovo-sideritovo-sulfidickému až kremeňovo-sulfidickému typu žíl.Overený smerný dosah žily je 6,5 km a hĺbkový dosah 750 m.Hrubá žila vo vrchných častiach leží vo fylitických komplexoch, nižšie je viac očkatých metapelitov a vulkan.hornín spodného pestrého vulkan.komplexu. Minerálnu výplň žily tvorí siderit, kremeň, Fe dolomit, chalkopyrit a pyrit.Medzi zriedkavé minerály patria tetraedrit, Bi sulfosoli, arzenopyrit, hematit, sfalerit, galenit, antimonit, cinabarit, barit, rýdze Au, turmalín, albit, kalcit, chlorit,rutil, zo sekundárnych limonit, malachit, azurit, covellit, sadrovec, erytrit. Slovinské ložisko je otvorené dedičnou štôlňou Alžbeta.

20. Chalkopyrit, tetraedrit, kremeň, siderit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Slovinky – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 14, por.číslo vzorky: 20.

Hlavnou žilou slovinského žilného pásma je žila Hrubá, ktorá patrí ku kremeňovo-sideritovo-sulfidickému až kremeňovo-sulfidickému typu žíl.Overený smerný dosah žily je 6,5 km a hĺbkový dosah 750 m.Hrubá žila vo vrchných častiach leží vo fylitických komplexoch, nižšie je viac očkatých metapelitov a vulkan.hornín spodného pestrého vulkan.komplexu. Minerálnu výplň žily tvorí siderit, kremeň, Fe dolomit, chalkopyrit a pyrit.Medzi zriedkavé minerály patria tetraedrit, Bi sulfosoli, arzenopyrit, hematit, sfalerit, galenit, antimonit, cinabarit, barit, rýdze Au, turmalín, albit, kalcit, chlorit,rutil, zo sekundárnych limonit, malachit, azurit, covellit, sadrovec, erytrit. Slovinské ložisko je otvorené dedičnou štôlňou Alžbeta.