O expozícii

Ložisková zbierka (obsahuje 595 vzoriek), ktorá je umiestnená v Geovednej expozícii, je rozdelená do dvoch sekcií – Ložiská Slovenskej republiky, ktoré sú umiestnené vo vitrínach č. 9 až 26 a Ložiská Českej republiky vo vitrínach č. 1 až 8. Vo vitrínach č. 27 a 28 sú vystavené vzorky textúr rúd, doplnené vzorkami typov žíl rudných ložísk (pozri orientačnú mapu ložiskovej expozície).

Aj keď sú priestory ložiskovej zbierky stiesnené, snažili sme sa pokryť čo najväčší počet ložísk Slovenska, ktoré boli predmetom záujmu baníctva po mnohé roky a historicky nadobudli veľkú hodnotu. Touto zbierkou sprístupňujeme našim študentom, ale aj verejnosti nerastný potenciál Slovenska, banícke tradície a v neposlednej miere kus slovenskej histórie.

Pri zatrieďovaní a popise ložísk v prvom rade Slovenského rudohoria sme použili knihu P. Grecula et al.: Ložiská nerastných surovín Slovenského rudohoria, zväzok 1, Geocomplex Bratislava 1995, ktorá je jedinečná v spracovaní a histórii ložísk na Slovensku, ostatné ložiská sú spracované podľa knihy J. Havelka, L. Rozložník.: Ložiska rud, SNTL, Praha 1990.

Hoci sme sa rozdelili s Českou republikou, stále nás viažu spoločné historické a kultúrne korene a tradície. Preto sme sa snažili vystaviť aspoň časť zbierkového materiálu hlavne z historicky známych lokalít v ČR, ktoré sú zastúpené veľmi kvalitnými zbierkami (Příbram, Cínovec, Zlaté Hory, Kutná Hora a pod.). Pri popise lokalít nám poslúžila kniha J. H. Bernard, Z. Pouba et al.: Rudní ložiska a metalogeneze československé části Českého masívu, ÚÚG, Academie, Praha 1986.

Veríme, že tento informačný systém pomôže študentom Fakulty BERG pri ich štúdiu a širokej verejnosti sprístupní ďalšiu časť našej expozície.